SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP135 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Ciències Naturals)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  • Activitats de classe (recuperable): 70%
  • Activitats optatives (recuperable): 30%
A) Per a aprovar l'assignatura serà necessari obtenir almenys el 50% de la nota assignada a les activitats de classe.
B) L'estudiant es considerarà presentat sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats de classe. Així mateix, el fet de presentar-se a alguna activitat de classe serà suficient per a considerar la convocatòria consumida.
 
En segona convocatòria es recuperarà només les activitats d'avaluació suspeses o no presentades en la primera convocatòria.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16