Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prova final

75%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:
    
- Proves escrites de teoria i problemes (TP): 75%
    
- Pràctiques de Laboratori (Lab): 20% de la nota.
    
- Treball continu (TC): 5% de la nota.

Per avaluar teoria i problemes (TP) 75% de la nota:

Examen global. (1a conv. Ord.) I / o 2a conv. ord.). Consistirà en una prova teoricopràctica de com a màxim 10 problemas.La nota obtinguda en teoria i problemes (TP) contribuirà en un 75% en la qualificació final

     
Les pràctiques de laboratori (Lab) consistiran en 4 sessions de 3 hores cadascuna. El professor de pràctiques qualificarà els informes realitzats pels alumnes. Com a nota mínima per fer mitjana amb la resta de les parts d'assignatura s'ha d'obtenir 4.5 punts sobre 10. La nota obtinguda en pràctiques de laboratori (Lab) incidirà en un 20% de la qualificació final. La nota de pràctiques correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que es duran a terme. Només les persones assistents a les sessions de pràctiques podran presentar memòria. Els alumnes que no assisteixin o no hagin presentat informes de pràctiques a l'dates establertes, es consideraran suspesos en primera convocatòria. L'assistència a les pràctiques és obligatòria, si es falta a una sessió ha de ser justificada amb antelació i la pràctica s'haurà de recuperar amb un altre grup. Aquesta part d'assignatura serà recuperable en la 2a convocatòria ordinària mitjançant un examen escrit.

Treball continu (TC) .Aquesta part es qualifiqués en funció dels problemes que lliuri al llarg del curs, a més de a la classe de resolució de problemes es valorarà la participació activa de cada alumne, premiant amb 0'1 punts addicionals en la nota final de l'assignatura per cada problema exposat a la pissarra davant la classe, fins a un total màxim de 0'5 punts (5% de la qualificació final). Aquesta part no té recuperacio

Per aprovar l'assignatura (1a o 2a convocatòria), la qualificació final de l'alumne haurà de ser major o igual a 5 sobre 10, i es calcula mitjançant la fórmula següent:


Nota final = 0'75 • (TP) + 0'2 • (Lab) + 0.05 • (TC)

Únicament es considera evaluacion contínua la part de TC, que serà considerada en la 1ª i 2ª convocatòria ordinària.

A la segona convocatòria ordinària, els alumnes o les alumnes que hagin suspès la part de pràctiques de laboratori podran recuperar-la mitjançant un examen escrit que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria. Als alumnes que no els computi nota de pràctiques  per no haver assistit a alguna de les sessions (l'assistència és obligatòria), tampoc els serà avaluada aquesta part en la segona convocatòria. Els criteris a seguir per fer mitjana entre les tres parts de què es compon l'assignatura seran els mateixos que en la 1a convocatòria (És necessari obtenir una nota mínima de 4.5 punts (sobre 10) en les prova escrita de teoria i problemes i en la part del laboratori, per poder fer mitjana entre les tres parts en què es divideix l'assignatura)
Revisió d'exàmens davant del professor
Els alumnes que per causa justificada considerin que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió del mateix segons el procediment i les dates que en cada ocasió es publiquin, d'acord amb les directrius de la Normativa d'Avaluació d' l'UJI.La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:
    
- Proves escrites de teoria i problemes (TP): 75%
    
- Pràctiques de Laboratori (Lab): 20% de la nota.
    
- Treball continu (TC): 5% de la nota.

Per avaluar teoria i problemes (TP) 75% de la nota:

Examen global. (1a conv. Ord.) I / o 2a conv. ord.). Consistirà en una prova teoricopràctica de com a màxim 10 problemas.La nota obtinguda en teoria i problemes (TP) contribuirà en un 75% en la qualificació final

     
Les pràctiques de laboratori (Lab) consistiran en 4 sessions de 3 hores cadascuna. El professor de pràctiques qualificarà els informes realitzats pels alumnes. Com a nota mínima per fer mitjana amb la resta de les parts d'assignatura s'ha d'obtenir 4.5 punts sobre 10. La nota obtinguda en pràctiques de laboratori (Lab) incidirà en un 20% de la qualificació final. La nota de pràctiques correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que es duran a terme. Només les persones assistents a les sessions de pràctiques podran presentar memòria. Els alumnes que no assisteixin o no hagin presentat informes de pràctiques a l'dates establertes, es consideraran suspendicios en primera convocatòria. L'assistència a les pràctiques és obligatòria, si es falta a una sessió ha de ser justificada amb antelació i la pràctica s'haurà de recuperar amb un altre grup. Aquesta part d'assignatura serà recuperable en la 2a convocatòria ordinària mitjançant un examen escrit.

Treball continu (TC) .Aquesta part es qualifiqués en funció dels problemes que lliuri al llarg del curs, a més de a la classe de resolució de problemes es valorarà la participació activa de cada alumne, premiant amb 0'1 punts addicionals en la nota final de l'assignatura per cada problema exposat a la pissarra davant la classe, fins a un total màxim de 0'5 punts (5% de la qualificació final). Aquesta part no té recuperacio

Per aprovar l'assignatura (1a o 2a convocatòria), la qualificació final de l'alumne haurà de ser major o igual a 5 sobre 10, i es calcula mitjançant la fórmula següent:


Nota final = 0'75 • (TP) + 0'2 • (Lab) + 0.05 • (EP)

Únicament es considera evaluacion contínua la part de TC, que serà considerada en la 1ª i 2ª convocatòria ordinària.

A la segona convocatòria ordinària, els alumnes o les alumnes que hagin suspès la part de pràctiques de laboratori podran recuperar-la mitjançant un examen escrit que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria. Als alumnes que no els computi nota de pràctiques bé per no haver assistit a alguna de les sessions (l'assistència és obligatòria), tampoc els serà avaluada aquesta part en la segona convocatòria. Els criteris a seguir per fer mitjana entre les tres parts de què es compon l'assignatura seran els mateixos que en la 1a convocatòria (És necessari obtenir una nota mínima de 4.5 punts (sobre 10) en les prova escrita de teoria i problemes i en la part del laboratori, per poder fer mitjana entre les tres parts en què es divideix l'assignatura)
Revisió d'exàmens davant del professor
Els alumnes que per causa justificada considerin que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió del mateix segons el procediment i les dates que en cada ocasió es publiquin, d'acord amb les directrius de la Normativa d'Avaluació d' l'UJI.