Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2005 - Materials de Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 37
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

ECI-O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada

ECI-O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció

ECI-O7 - Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis

MB4 - Coneixement de les característiques químiques dels materials emprats en la construcció, els seus processos d'elaboració, la metodologia dels assajos de determinació de les seues característiques, el seu origen geològic, de l'impacte ambiental, el reciclatge i la gestió de residus

ME04 - Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats empleats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen

ME09 - Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius

ME10 - Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït

ME12 - Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis

UJI02 - Conéixer l'impacte mediambiental i sostenibilitat en l'àmbit de l'edificació

Resultats d'aprenentatge

UJI02 - Conocer los conceptos de impacto medioambiental y sostenibilidad en edificación.

ME12 - Ser capaz de aplicar la normativa técnica y generar documentos en el ámbito de la materia

ME10 - Ser capaz de intervenir en la rehabilitación de edificios en el ámbito de la materia.

ME09 - Ser capaz de identificar las causas que han provocado el deterioro de la edificación en el ámbito de la materia.

ME04 - Ser capaz de reconocer los materiales tradicionales y novedosos empleados en edificación, sus variedades y características que los definen.

MB4 - Ser capaz de identificar las características químicas de los materiales de construcción, sus procesos de elaboración, los ensayos para la determinación de sus características, su origen geológico, impacto medioambiental, reciclado y gestión de residuos.

CG01 - Ser capaz y competente para la producción oral y escrita de documentos relativos a su trabajo profesional relacionado con el ámbito de la materia.