SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1714 - Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En les sessions de teoria s'impartirà classe magistral per part del professor utilitzant una presentaciópower-point, la pissarra, l'ordinador i una sèrie de tasques en l'aula virtual. Tindran com a base els manuals bàsics i diverses publicacions científiques, que estaran disponibles en l'aula virtual. A conseqüència de la pandèmia pel COVID-19, la docència teòrica serà presencial però l'assistència de l'alumnat quedarà limitada al 50%. S'establirà un ordre altern per grups per a l'assistència presencial, mentre que l'altre 50% podrà seguir la classe per streaming. En funció de la situació epidemiològica, la docència teòrica podria impartir-se totalment online.

Les sessions pràctiques es realitzaran en aules més reduïdes i comprenen aspectes relacionats amb la participació dels estudiants. Contemplen la realització de presentacions orals i debats per part de l'alumnat, així com la resolució d'exercicis i l'elaboració de treballs acadèmics. L'assistència a aquestes sessions i la realització de les activitats és obligatòria. També es podran realitzar activitats relacionades amb publicacions científiques, discussió de llibres, documentals, notícies, etc., relacionats amb el temari.

Les tutories seran reunions entre el professor i petits grups d'estudiants en les quals s'ajudarà en la preparació de l'assignatura i la resolució dels dubtes que els estudiants tinguen sobre la matèria. 

L'avaluació consistirà en un examen escrit dels continguts de la part de teoria. 

Finalment, el treball independent suposa un 60% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant revise i organitze els continguts teòrics, prepare les sessions pràctiques o seminaris, les tutories, les activitats de l'aula virtual i l'avaluació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16