SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1706 - Anglès per a Metges (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

Nota final:

  • Per a aprovar l'assignatura l'alumnat ha d'entregar el dossier i realitzar els exàmens oral i escrit. En cada una de les parts l'alumnat ha d'obtindre el 50% del percentatge assignat a cada prova (veieu la taula d'avaluació, a continuació)
  • L'alumnat ha de realitzar totes les proves abans mencionades per a poder aprovar l'assignatura.
  • Les parts/proves aprovades de l'assignatura només es guardaran durant l'any acadèmic en què es cursa l'assignatura.

 

AVALUACIÓ

                                            PERCENTATGE

Portfolio/Report                               10% (min. 5%)

Written exam                                   30% (min. 15%)

Oral exam                                        20% (min. 10%)

Practical Cases                              30% (min. 15%)

Problem solving activities               10% (min. 5%)

 

TOTAL (pass)                             100% (min. 50%)

 

Es considerarà 'Presentat' a esta assignatura l'estudiantat qui haja realitzat la prova  final que vindrà determinada segons el calendari acadèmic.

L'assistència a pràctiques i seminaris es obligatòria per a un 80% de les activitats.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16