Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1543 - Norma i Ús de l'Espanyol Oral i Escrit

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Per a superar l’assignatura, l’estudiantat ha d’obtenir una puntuació mínima de 5.
L’estudiantat ha de superar les següents proves:
- Examen escrit (70%), teoricopràctic. Per a aprovar s’exigeix que s’arribe a un mínim de 5 sobre 10. L’examen és recuperable en la resta de convocatòries del curs.
- Realització de les tasques i pràctiques (10%) proposades pel professorat al llarg de l’assignatura: exercicis pràctics i reflexions sobre temes plantejats en classe. Aquestes activitats no són recuperables i es duran a terme al llarg del semestre. En segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.
- Elaboració de treballs acadèmics (20%): activitats d’investigació, redacció i exposició oral. Aquestes activitats no són recuperables i es duran a terme al llarg del semestre. En segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.
Atesa la matèria de l’assignatura, les faltes d’ortografia (tant en l’examen, com en les tasques i en els treballs) descomptaran nota: - 0,5 per falta ortogràfica, - 0,25 per accent.
Tindrà la consideració de «Presentat o presentada» en l’assignatura l’estudiantat que haja realitzat l’examen. La qualificació de «no presentat o no presentada» es posarà en el cas que l’alumnat no realitze l’examen. D’altra banda, l’estudiantat que no realitze les pràctiques i treballs proposats en classe al llarg del semestre d’impartició de l’assignatura, únicament podrà optar a la nota de l’examen (70%).