Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1241 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

L'avaluació i calificació de l'assignatura "pràctiques externes" correspon fonamentalment (en un 50%) al professor(a)-tutor(a) que s'assignarà a cada alumne en el moment d'iniciar les seues pràctiques. En la calificació final, els Professors-Tutors hauran de tindre en compte els següents criteris:
1º.- Realització efectiva de les pràctiques. L'alumne(a) ha de realitzar 260 hores presencials en l'empresa o entitat colaboradora.
2º.- Obligatorietat d'assistència a les entrevistes amb el tutor(a). L'alumne(a)  acordarà amb el professor(a)-tutor(a) una seqüència d'entrevistes de tutorització a l'inici de les pràctiques i assistirà a les mateixes en les dates acordades. 
3.- Entrega d'una memòria de pràctiques. El professor(a)-tutor(a) acordarà amb l'alumne(a) els criteris per a la realització d'una memòria de pràctiques. L'esquema, el contingut i l'extensió de la memòria se fixaran entre l'alumne(a) i el professor(a)-tutor(a). En la memòria, l'alumne(a) haurà de detallar les activitats dutes a terme durant l'estada en pràctiques i extraure unes conclusions o portar a terme una valoració personal sobre les mateixes. L'extensió de la memòria haurà de ser adequada i proporcionada als crèdits de l'assignatura.
4º.- Entrega d'informes de pràctiques: L'alumne(a) haurà d'entregar al professor(a)-tutor(a) un informe elaborat pel supervisor(a) de l'empresa o entitat colaboradora al finalitzar les seues pràctiques.
 La realització efectiva de les pràctiques en l'empresa o entitat colaboradora, l'assistència a les entrevistes de tutorització fixades pel tutor(a) i l'entrega de la memòria de pràctiques, són condicions necessaries per a aprovar l'assignatura.
5º.- Informe del supervisor(a) de l'empresa o entitat colaboradora: el Professor(a)-­tutor(a) a l'hora de calificar a l'alumne haurà de tindre present l'informe i calificació que emet el supervisor(a) de l'empresa o entitat colaboradora. En les entrevistes i conversacions mantingudes amb el supervisor(a) de l'empresa, el professor(a)-tutor(a) pot formar-se una opinió més encertada sobre l'actitut i coneiximents de cada alumne(a). La calificació del supervisor/a supondrà un 50% de l'avaluació final de l'alumne.
El Professor(a)-Tutor(a) avaluarà i calificarà en funció dels epígrafs anteriors (1º a 5º) i en atenció a les característiques i circumstancies particulars de cada alumne(a), És a dir:
a) Regularitat en l'assistència a les entrevistes de tutorització (cal recordar el caràcter obligatori que tenen les mateixes. La falta d'assistència injustificada implica no superar l'assignatura de pràctiques externes).
B) L'actitut, interès i comportament que ha posat de manifest l'alumne en les entrevistes de tutorització. Amb caràcter opcional, el professor-tutor, dins de la dinàmica de les seues tutories, podrà realitzar algun tipus d'exercicis pràctics de caràcter formatiu per als estudiants que li podran servir com a element més a tindre en compte a l'hora de calificar els seus alumnes.