Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1231 - Dret del Treball i de la Seguretat Social en l'Administració Pública

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. L'OCUPACIÓ PÚBLICA A ESPANYA. FORMACIÓ I MARC GENERAL ACTUAL
 
1. La formació històrica de l'ocupació pública a Espanya: de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat de 1964 a la Llei de mesures de reforma de la funció pública. La Constitució Espanyola de 1978.
 
2. L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i les últimes reformes.
 
TEMA 2. DELIMITACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL D'OCUPACIÓ PÚBLICA.
 
1. L'ocupador en la relació laboral d'ocupació pública. Delimitacions conceptuals.
 
2. La noció d'empleat públic i les seves classes. Funcionaris (carrera i interins), personal eventual, personal laboral i personal directiu professional.
 
TEMA 3. EL SISTEMA DE FONTS DE LA RELACIÓ LABORAL D'OCUPACIÓ PÚBLICA
 
1. Un sistema normatiu dual: l'EBEP i la legislació laboral comuna.
 
2. L'articulació del sistema de fonts del personal laboral de les A. Públiques.
 
TEMA 4. INGRÉS EN L'OCUPACIÓ PÚBLICA I CONTRACTACIÓ
 
1. L'ingrés en l'ocupació pública. Creació i provisió de vacants, relacions de llocs de treball (RTP), llocs funcionarials i llocs laborals. L'oferta d'ocupació pública.
 
2. Procediments de selecció.
 
3. Modalitats de contratacion i tipus de personal laboral
 
TEMA 5. DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS: TEMPS DE TREBALL, RETRIBUCIONS. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
 
1. Drets i deures dels treballadors de les administracions públiques
 
2. Ordenació del temps de treball. Jornada, descansos, festius, permisos i vacances.
 
3. Retribucions.
 
4. Mesures de prevenció de riscos laborals.
 
TEMA 6. ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ DEL TREBALL. MOBILITAT GEOGRÀFICA I MODIFICACIÓ DE CONDICIONS DE TREBALL.
 
1. Organització del treball, classificació i provisió de llocs de treball.
 
2. Poders de direcció de les Administracions com a empresari. El poder disciplinari.
 
3. Mesures de mobilitat geogràfica i de modificació de condicions de treball convencionals i no convencionals.
 
TEMA 7. SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
 
1. El règim jurídic de la suspensió del contracte de treball en les Administracions Públiques: criteris generals i especialitats.
 
2. L'extinció del contracte de treball en les administracions públiques: causes.
 
3. Els acomiadaments econòmics a les administracions públiques.
 
TEMA 8. DRETS COL·LECTIUS DELS TREBALLADORS AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
 
1. Generalitats. Llibertat sindical i drets de representació, reunió i conflicte.
 
2. El dret de vaga dels treballadors de les administracions públiques.
 
3. La negociació col·lectiva dels treballadors de les administracions públiques. La negociació col·lectiva conjunta.
 
TEMA 9. SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
 
1. Fonament i orígens de la dualitat del sistema de seguretat social dels treballadors al servei de l'Administració: règim general i règims especials de funcionaris. El procés de simplificació de l'estructura del sistema de Seguretat Social. Règims interns i règims externs: característiques.
 
2. Règim General: camp d'aplicació, cotització i acció protectora.
 
3. Règims especials de funcionaris. La dualitat del sistema de protecció: classes passives i mutualisme administratiu. Camp d'aplicació, finançament i acció protectora.