Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1231 - Dret del Treball i de la Seguretat Social en l'Administració Pública

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és mixt i està format per una prova final o examen escrit i per l'execució de tasques i pràctiques avaluables al llarg de la docència.

Examen escrit: en les dates oficials fixades per la Universitat es realitzarà un prova escrita consistent en un qüestionari format per 20 preguntes amb quatre respostes possibles, de les quals només una és vàlida. Les respostes incorrectes descompten 0,17 punts. L'examen constarà de de preguntes teòriques i pràctiques. Aquesta prova suposa el 75% de la nota total.

Execució de tasques i pràctiques: l'alumnat haurà de realitzar al llarg del curs activitats pràctiques avaluables, com a resolució de casos pràctics, formulació d'escrits jurídics, examen de sentències, contestació de qüestionaris, entre d'altres. Aquestes activitats poden desenvolupar-se tant de forma presencial com no presencial, tractant-se de proves no recuperables, fet que suposa renunciar a la seva qualificació si no es presenten durant la docència de l'assignatura. Aquesta prova suposa el 25% de la nota total. La seva simple realització no implica obtenir la qualificació màxima.

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tingui atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.

L'assignatura es considera aprovada quan s'obté una qualificació global de 5 punts. Aquesta puntuació s'obté de la suma de les notes obtingudes en l'examen escrit i de la nota obtinguda amb la realització de les activitats avaluables durant el curs.

S'entén que l'alumne s'ha presentat a l'assignatura quan es presenta a la prova teòrico-pràctica. En el seu cas, la no realització de les activitats avaluables implica la pèrdua del valor d'aquestes en la nota final. La puntuació obtinguda en les activitats obligatòries només es computa per a la 1ª i la 2ª convocatòries.