Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1224 - Dret de la Unió Europea

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

PART I- LA INTEGRACIÓ EUROPEA: ANTECEDENTS, CREACIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES I EVOLUCIÓ POSTERIOR

 

Tema 1.-Antecedentes històrics de la integració europea.

1. Antecedents històrics anteriors al segle XX

2.La idea d'Europa després de la primera guerra mundial 

3. Els intents d'integració europea després de la segona guerra mundial

4. El Pla Marshall i la creació de l'OECE

5. El Congrés de l'Haja de 1948

6. La Declaració de Robert Schumann de 9 de maig de 1950

 

Tema 2.- La creació de les Comunitats Europees: evolució fins a 1992

1. La Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer

2. El fracàs de la Comunitat Europea de la Defensa (CED) i de la Comunitat Política Europea (CPE)

3. La Comunitat Econòmica Europea (CEE) i la Comunitat Europea d'Energia Atòmica (CEEA) : objectius i sistema institucional

4. La primera, segona i tercera ampliació: de la 'Europa dels sis' a la 'Europa dels dotze' 5. L'Acta Única Europea"

 

Tema 3.- L'evolució de les Comunitats Europees a partir de 1992: la creació de la Unió Europea

1. El Tractat de la Unió Europea

2. La creació de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i la quarta ampliació: la 'Europa dels quinze'

3. El Tractat d'Amsterdam

4. El Consell Europeu de Colònia, la Conferència Intergovernamental de l'any 2000 i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea

 

Tema 4.- La Unió Europea en el segle XXI: De Niça a Lisboa

1. El Tractat de Niça

2. La Declaració de Laeken i la Convenció sobre el futur d'Europa

3. La quinta ampliació: la 'Europa dels vint-i-cinc'

4. La Conferència Intergovernamental de 2003-2004 i el fallit Tractat pel qual es crea una Constitució per a Europa

5. La sexta ampliació: l'Europa dels vint-i-set

6. La Conferència Intergovernamental de 2007 i el Tractat de Lisboa"

7. La sèptima ampliació: l'Europa dels vint-i-vuit

8. Els països candidats i potencials candidats a l'adhesió a la Unió Europea

 

PART II: LA UNIÓ EUROPEA: CARACTERÍSTIQUES GENERALS I SISTEMA DE COMPETÈNCIES

 

Tema 5.- Característiques generals de la Unió Europea (I)

1. La naturalesa de la Unió Europea: la doble legitimitat i la personalitat internacional de la Unió Europea

2. L'estructura de la Unió Europea: l'eliminació de l'estructura de pilars i la desaparició de la Comunitat Europea

3. Els valors de la Unió Europea

4. Els objectius de la Unió Europea

 

Tema 6.- Característiques generals de la Unió Europea (II)

1. Els principis de la Unió Europea

a) el principi de la democràcia

b) el principi del respecte als drets humans

c) el principi d'igualtat dels Estats membres

d) el principi del respecte a la identitat nacional dels Estats membres

e) el principi de cooperació lleial

f) el principi de solidaritat

g) el principi de transparència

2. La cooperació reforçada

a) concepte

b) principis generals

c) procediment

3. L'adhesió a la Unió Europea. Condicions de forma i de fons per a l'adhesió.

4. La retirada de la Unió Europea

 

Tema 7.- El sistema competencial de la Unió Europea

1. L'origen de les competències de la Unió Europea: el principi d'atribució de competències

2. La clàusula residual general a favor de la competència estatal

3. Els principis aplicables a l'exercici de les competències de la Unió Europea: els principis de subsidiarietat i proporcionalitat

4. Les competències evolutives o implícites: l'article 352 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea

5. La delimitació de les competències de la Unió Europea: competències exclusives, compartides i de suport, coordinació i complement

 

PART III.- EL SISTEMA INSTITUCIONAL I ORGÀNIC DE LA UNIÓ EUROPEA

 

Tema 8.- Les institucions de la Unió Europea (I)

1. Consideracions generals: originalitat del sistema, distribució de poders i equilibri institucional

2. La Comissió

a) Naturalesa i requisits

b) Composició. L'Alt Representant de la Unió per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat

c) Procediment d'elecció d) Organització interna. La presidència e) Competències

3. El Consell

a) Naturalesa

b) Composició. Les formacions del Consell

c) Organització interna

d) Competències

e) Procediments de votació

 

Tema 9.- Les institucions de la Unió Europea (II)

1. El Consell Europeu

a) Naturalesa

b) Composició i funcionament

c) La Presidència del Consell Europeu

d) Competències

2. El Parlament Europeu

a) Naturalesa

b) Composició

 

Tema 10: Les institucions de la Unió Europea (III)

1. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea

a) Naturalesa: una institució única integrada per tres instàncies diferents

b) El Tribunal de Justícia: composició, organització interna i competències

c) El Tribunal General: composició, organització interna i competències

d) El Tribunal de la Funció Pública de la Unió Europea: composició, organització interna i competències

3. El Tribunal De Comptes

a) Naturalesa

b) Composició

c) Competències

4. El Banc Central Europeu

a) Naturalesa: el SEBC

b) objectius i sistema orgànic

c) competències

 

Tema 11.- Els òrgans consultius, els òrgans financers i altres òrgans de la Unió Europea

1. El Comitè Econòmic i Social

2. El Comitè de les Regions

3. El Banc Europeu d'Inversions

4. El Defensor del Poble europeu

5. Les Agències europees

 

PART IV.- L'ORDENAMENT JURÍDIC DE LA UNIÓ EUROPEA I LES SEUES RELACIONS AMB ELS ORDENAMENTS JURÍDICS NACIONALS

 

Tema 12.- El sistema de normes i actes jurídics de la Unió Europea (I)

1. Els trets de l'ordenament jurídic de la Unió Europea: autonomia i especificitat

2. El Dret originari

a) Tipologia de normes de Dret originari

b) Àmbit d'aplicació

c) La revisió dels Tractats. L'article 48 del TUE

3. El Dret derivat

a) Actes legislatius i actes no legislatius (actes delegats i actes d'execució)

b) Règim de publicació, notificació, motivació i entrada en vigor dels actes jurídics de la Unió Europea

c) Els actes típics (enumerats en l'article 288 del TFUE)

El Reglament

La Directiva

La Decisió

Les recomanacions i dictàmens

d) Els actes atípics

 

Tema 13.- El sistema de normes i actes jurídics de la Unió Europea (II)

1. Les normes no escrites: els principis generals del dret de la UE 

2. Els acords internacionals celebrats per la Unió Europea (l'activitat convencional de la UE) 

3. El dret complementari: les decisions i acords dels representants dels Governs reunits en el si del Consell  

4. Els actes adoptats en el marc de la Política Exterior i de Seguretat Comuna

 

Tema 14.- Els principis del dret de la Unió Europea en les seues relacions amb els ordenaments jurídics interns (I)

1. L'efecte directe del Dret de la Unió Europea

a) Concepte i fonamentació: la jurisprudència Van Gend en Loos

b) Condicions per a determinar l'efecte directe

c) Tipus d'efecte directe

e) L'efecte directe dels reglaments

f) L'efecte directe de les directives. Requisits perquè una directiva tinga efecte directe

 

Tema 15.- Els principis del dret de la Unió Europea en les seues relacions amb els ordenaments jurídics interns (II)

1. La primacia del Dret de la Unió Europea a) Concepte i fonamentació: la jurisprudència Costa c. ENEL

b) Abast

c) Primacia i Constitució dels Estats membres

2. La responsabilitat de l'Estat per danys causats al particular per incompliment del dret de la Unió Europea

a) Concepte i fonamentació: la jurisprudència Francovich i Bonifaci

b) Criteris per a determinar la responsabilitat de l'Estat