Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1222 - Mitjans i Béns de les Administracions Públiques

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiant serà resultat de l'avaluació dels següents aspectes:

(a) Un examen al final del curs (70% de la qualificació global de l'assignatura).
(b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el seu desenvolupament en l'aula (30% de la qualificació global de l'assignatura).

Per a tenir aprovada l'assignatura serà necessari que la mitjana de les parts siga 5, havent-se d'aconseguir els mínims exigits en les parts teòrica (5) i pràctica (4).

L'alumne que no es present a l'examen escrit s'entendrà com NO PRESENTAT en aqueixa convocatòria d'exàmens.

La no realització de les pràctiques o el seu suspens amb menys de la nota mínima requerida (4), suposarà que hagen de realitzar-se un o diversos exercicis pràctics en l'examen final de l'assignatura, en 1º i 2º convocatòria.

En cas de suspendre l'assignatura, únicament es guardarà per a la 2ª convocatòria d'aqueix curs la nota de la part pràctica que estiga aprovada (més de 5).