Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1221 - Informació i Tècniques Documentals per a la Gestió i Administració Pública

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l’assignatura es planteja en tot moment des de l’aplicació pràctica de les diferents unitats didàctiques, motiu pel qual els continguts teòrics es complementaran amb la realització de pràctiques que el professorat anirà avaluant. Des d’esta perspectiva, la metodologia docent es basarà en la combinació de les següents tipus d’ensenyaments:

Ensenyaments teòrics. Classes magistrals participatives

Les classes teòriques s’impartiran amb una metodologia presencial de classes magistrals participatives, a les quals es farà possible i s’estimularà al màxim la interacció i participació de l’alumnat. Les classes contaran amb el suport de mitjans audiovisuals. A més de les explicacions teòriques dels continguts i conceptes fonamentals de l’assignatura, es realitzaran activitats de caire pràctic que permeten desenvolupar les competències de l’assignatura, com ara activitats d’aprenentatge basat en problemes, anàlisi i resolució de casos pràctics, o la lectura i anàlisi crítica de textos per a exposar i debatre en classe. També es plantejarà el conjunt de treballs de s’hauran de resoldre de manera autònoma i que formen part de l’avaluació de l’assignatura. Al mateix temps, es promourà l’aprenentatge autònom de l’alumnat per mig de la lectura de bibliografia complementaria per a aprofundir en els coneixements assolits a classe, la utilització de TIC recomanades i l’accés als recursos didàctics disponibles a l’aula virtual de l’assignatura. Esta activitat suposa 15 hores presencials del total de 60 hores presencials de l’assignatura.

 

Ensenyaments pràctics. Problemes

Les sessions pràctiques es realitzaran en aules d’informàtica i inclouen aspectes relacionats amb l’aprenentatge i us de les TIC necessàries per a la realització de les tasques pràctiques. Les activitats desenvolupades en estes sessions seguiran un format de taller pràctic i es realitzaran de manera individual, en parelles o en xicotets grups. El desenvolupament d’estes classes anirà lligat a les sessions teòriques i el professorat dirigirà i tutoritzarà les activitats. Esta activitat suposa 28 hores presencials del total de 60 hores presencials de l’assignatura.

 

Tutories

A les tutories es realitzarà, en grups reduïts, el seguiment de l’alumnat pel que fa a la realització de pràctiques, treballa autònom i el treball final de gestió documental. Esta activitat suposa 2 hores presencials del total de 60 hores presencials de l’assignatura. De la mateixa manera, s’utilitzaran les hores de tutories presencials i virtuals del professor per a complementar el seguiment de l’alumnat en la realització de treballs autònoms i del treball de gestió documental. 

 

Treball personal i de preparació d’exàmens

El treball personal i de preparació d’exàmens servirà per tal que l’alumnat revise i organitze els continguts teòrics, prepare les sessions de pràctiques, realitze activitats pràctiques, assistisca a tutories individuals i grupals i desenvolupe el treball de gestió documental. Estes activitats suposen 100 hores presencials del total de 150 hores de l’assignatura.

 

Mètode d’avaluació

L’avaluació es basarà en una avaluació continua de l’aprenentatge i consistirà en el lliurament, revisió i qualificació de les proves següents: treballs acadèmics corresponents a les tasques pràctiques, al seminari i al taller de gestió documental, el treball final de gestió documental i una prova tipus test. Als apartats 10.1 i 10.2 es detalla el pes de cada prova respecte a l’assignatura i es fa un desglossament dels criteris globals d’avaluació.