Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1210 - Dret Administratiu. Sistematització, Fonts i Organització

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiant serà resultat de l'avaluació dels aspectes següents:

(a) Un examen al final del curs (80% de la qualificació global de l'assignatura).

(b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el seu desenrotllament en l'aula (20% de la qualificació global de l'assignatura).

Per a tindre aprovada l'assignatura serà necessari que la mitjana de les parts siga 5, havent d'aconseguir els mínims exigits en les parts teòrica (5) i pràctica (4).

L'alumne que no es presente a l'examen escrit s'entendrà com NO PRESENTAT en eixa convocatòria d'exàmens.

La no realització de les pràctiques o el seu suspens amb menys de la nota mínima requerida (4) , suposarà que hagen de realitzar-se un o més exercicis pràctics en l'examen final de l'assignatura, en 1r i 2n convocatòria.

En cas de suspendre l'assignatura, únicament es guardarà per a la 2a convocatòria d'eixe curs la nota de la part pràctica que estiga aprovada (més de 5).