Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1208 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

8.1. Ensenyaments teòrics. Classes magistrals
 
Les classes teòriques s'impartiran amb la metodologia presencial de classes magistrals, en què es possibilitarà i estimularà al màxim la interacció i participació de l'estudiantat. Les classes tindran suport de mitjans audiovisuals. A més de tractar els temes teòrics, en general, s'introduirà la metodologia, la dinàmica i la tecnologia d'informació corresponent a cada un dels grups de contingut. També es plantejarà el conjunt de treballs que s'hauran de resoldre de manera autònoma i que formen part de l'avaluació de l'assignatura. Per això, s'animarà a l'estudiantat a aprofundir en els coneixements adquirits en classe mitjançant la utilització de la bibliografia i la tecnologia d'informació recomanades. El material utilitzat a classe pel professorat estarà disponible en l'aula virtual de l'assignatura. Aquesta activitat cobreix 10 hores presencials sobre el total de 45 hores presencials de l'assignatura.
 
8.2. Ensenyaments pràctics. Laboratori
 
Les sessions pràctiques de laboratori es realitzaran en els laboratoris docents i comprenen aspectes relacionats amb l'aprenentatge i ús de les eines ofimàtiques, d'anàlisi i representació de dades, de disseny de fluxos de treball i l'accés als recursos en línia per a l'ús bàsic de recursos d'Internet i Web 2.0. Les pràctiques seguiran un format de taller pràctic i es realitzaran individualment. El desenvolupament d'aquestes classes estarà lligat amb les classes teòriques relacionades que s'hauran explicat recentment. Aquesta activitat cobreix 30 hores presencials sobre el total de 45 hores presencials de l'assignatura.
 
8.3. Avaluació
 
L'avaluació consistirà en el lliurament, revisió i qualificació dels següents tipus de proves: examen escrit (test, desenvolupament i / o problemes), treballs acadèmics, memòries i informes de pràctiques, pòsters i els seus corresponents presentacions orals. També es tindran en compte les notes preses pel professor sobre l'observació i execució de tasques i pràctiques. En l'apartat 10.1 es detalla el pes de cada prova pel que fa a l'assignatura. Aquesta activitat cobreix 5 hores presencials sobre el total de 45 hores presencials de l'assignatura..
 
8.4. Treball personal
 
El treball personal servirà perquè l'estudiantat revise i organitze els continguts teòrics, prepare els problemes, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i els exàmens d'avaluació. Aquesta activitat cobreix 105 hores no presencials sobre el total de 150 hores de l'assignatura.