Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1208 - Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

80%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, s'ha d'obtenir com a mínim el 50% de la nota total de l'assignatura, és a dir, 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries que es presente. A més, perquè es compute l'acumulat de les notes de cada prova, s'ha d'assolir una nota mínima que es distribueix de la manera següent:

Prova                                                                                                                                       Ponderació   Nota mínima Nota màxima

P1a. Resolució de Casos. Desenvolupament de casos pràctics i elaboració de memòria 60%                   3.0                  6,0

P1b. Resolució de Casos. Controls sobre continguts i avaluació continua                            20%                   1,0                  2,0

P2. Resolució d'exercicis i problemes. Examen de tipus test                                                 10%                   0,5                  1,0

P3. Presentacions orals i pòsters                                                                                         10%                   0,5                  1,0

                                                                                                                                        100%                   5,0                10,0

Detalls de les proves
 
La prova de tipus “P1a-Resolució de Casos. Desenvolupament de casos pràctics i elaboració de memòria” compren la revisió detallada del desenvolupament i aprofitament de les activitats de laboratori estructurades en les pràctiques basades en els temes 5 i 6. L'avaluació corresponent es fa revisant les memòries i/o productes finals entregats.

La prova de tipus “P1b-Resolució de Casos. Controls sobre continguts i avaluació continua” inclou la revisió de les activitats on s'han desenvolupat els continguts teòrics, que són exercicis de repàs al final dels temes teòrics. L'avaluació corresponent es fa mitjançant un conjunt de proves escrita de tipus test de la forma següent: un controls per cada tema de la Unitat 1ª al llarg del període lectiu.

La ponderació acumulada de les proves P1a i P1b suma el 80% de l'assignatura i correspon a la prova general "Resolució de Casos".

La prova de tipus “P2- Resolució d'exercicis i problemes. Examen de tipus test” es correspon amb una prova escrita de tipus test al final del semestre.

La prova de tipus “P3-Presentacions orals i pòsters” compren la introducció al disseny i desenvolupament de presentacions orals i pòsters, la preparació i elaboració d'un pòster en grup i el seu defensa oral. Perquè es puguen disposar dels recursos necessaris, s'ha articulat mitjançant el desenvolupament de dues pràctiques addicionals, una per a la introducció i una altra per a la preparació i defensa. L'avaluació corresponent es fa revisant les memòries i/o productes finals entregats.

 
Requisits addicionals
 
Hi ha altres requisits addicionals per a poder superar l'assignatura i per a establir els criteris de presentació o no presentació a l'assignatura:
 
R01. Lliurament de documentació. L'avaluació de les activitats i proves requereix el lliurament de la documentació corresponent en termini i forma estipulats prèviament per a cada activitat. Es poden aplicar penalitzacions parcials si no es compleixen els terminis i les formes requerits.
 
R02. Assistència mínima per a avaluació. Es computarà l'avaluació específica relacionada amb el treball pràctic realitzat en el laboratori ("P1a. Resolució de Casos. Desenvolupament de casos pràctics i elaboració de memòria" i "P3-Presentacions orals i pòsters") quan s'haja assistit com a mínim al 70% de les sessions de laboratori i s'hagen realitzat en elles els casos pràctics proposats, així com les presentacions orals corresponents.

R03. Permanència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent, sempre que la seua qualificació siga igual o superior a la nota mínima establida en la taula anterior. En cas de situació excepcional que obligaren a cancel·lar la docència presencial i substituir-la per la docència en línia, la condició d'aconseguir la qualificació igual o superior a la nota mínima establida en la taula de proves, solament s'aplica a la prova denominada “P2. Resolució d'exercicis i problemes. Examen de tipus test”.
 
R04. Activitats no recuperables en segona convocatòria. Donada la naturalesa singular les proves "P1a. Resolució de Casos. Desenvolupament de casos pràctics i elaboració de memòria" i "P1b Resolució de Casos. Controls sobre continguts i avaluació continua", aquestes parts no són recuperables.

R05. Recuperació d'activitats d'avaluació. En la segona convocatòria es podran entregar aquelles tasques que no estigueren superades en primera convocatòria, excepte les especificades en el Requisit d'activitats no recuperables, en els termes i terminis establits. Aquestes activitats són: la memòria de pràctiques i la presentació i el seu defensa. El termini ha de fixar-se com a màxim entre una data posterior a la de la prova escrita de la primera convocatòria, i una data anterior a la prova escrita de la segona convocatòria.

R06. Còmput d'activitats d'avaluació contínua i puntual. Les activitats d'avaluació contínua són totes les relacionades en apartat 10.1 excepte “P2. Resolució d'exercicis i problemes. Examen de tipus test”, que es considera com a activitat d'avaluació puntual. En el cas que la suma ponderada de les qualificacions de les activitats d'avaluació contínua siga superior o igual a 5,00, no és obligatori realitzar el “P2. Resolució d'exercicis i problemes. Examen de tipus test” per a superar l'assignatura. Si, en canvi, es realitza aquesta prova, per a poder sumar la nota obtinguda a la de la resta de proves d'avaluació contínua, serà necessari traure una nota mínima del 50% punts sobre la nota màxima establida en la taula. En cas contrari, l'examen final computarà com 0 a l'hora de sumar amb la resta de les activitats ponderades.

R07. Presentació a l'assignatura. Es considerarà com presentat en l'assignatura a qui realitze i entregue els resultats de les proves d'avaluació (P1a, P1b i P3) a excepció de la prova “P2. Resolució d'exercicis i problemes. Examen de tipus test”, i se li computaran totes les qualificacions de la resta de les activitats d'avaluació que complisquen amb els requisits R01, R02 i R03.
 
R08. No presentació a l'assignatura. Es considerarà com no presentat en l'assignatura a qui no haja realitzat totes les activitats de l'assignatura a excepció del “P2. Resolució d'exercicis i problemes. Examen de tipus test”. Per tant, no se li computaran les qualificacions de les activitats d'avaluació. Si la no presentació es produeix en la 1a convocatòria, s'aplicaran els requisits R05 i R06. Si la no presentació es produeix en la 2a convocatòria, no es guarda res per al curs següent.