Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1145 - Malalties de l'Aparell Locomotor, del Sistema Immune i de la Pell

Curs 5 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Els tres primers criteris (10.1) podran combinar-se en l'avaluació escrita en els exàmens parcials i finals, de manera que aquests explicaran el 80% de la nota final.

L'altre 20% serà avaluat a partir d'assistència a les pràctiques i seminaris (10%) i l'avaluació objectiva d'aquests (10%)

Les avaluacions de coneixements es realitzaran mitjançant exàmens parcials deslliuradors en finalitzar els dos primers blocs (COT-REU-DER), l'ordre dels quals s'establirà i publicarà en l'Aula Virtual a l'inici de curs. Independentment d'aquests, es disposaran dues convocatòries d'examen final complet amb tres parts, una per a cada bloc temàtic, d'acord amb el calendari d'exàmens publicat en LLEU. Els exàmens parcials poden realitzar-se en dia setmanal o en dissabte segons siga mes procedent. És necessari aprovar cadascun dels tres blocs de l'assignatura (COT-REU-DER) per a obtenir l'aprovat de l'assignatura. Si es realitzen exàmens parcials es guardarà la nota dels blocs aprovats per als exàmens finals de juny i juliol. No es guardaran notes de blocs parcials de cara a anys següents. Per aprovar els exàmens parcials la nota mínima és de 6 punts sobre 10.

Respecte als SEMINARIS, es realitzarà una avaluació objectiva basada en l'assistència dels alumnes i el resultat d'un test d'avaluació de coneixements i aptituds per a cada seminari de COT-REU-DER.
Atès que aquesta avaluació és pròpia dels seminaris i es puntua separadament a l'examen teòric (parcial o final), no és inconvenient que un examen parcial teòric es faça abans que s'hagen realitzat tots els seminaris d'aqueix bloc.

D'acord amb la normativa d'avaluació de l'UJI, la Pràctiques Clíniques (externes) i Seminaris es consideren activitats docents / avaluadores NO RECUPERABLES. Per superar l'assignatura caldrà assistir a almenys el 80% de les esmentades activitats, quan aquestes estan programades. No és possible recuperar aquestes activitats docents / avaluadores en la segona convocatòria

Per a superar l'assignatura s'hauran de complir els següents criteris:
S'haurà d'assistir al 80% de les activitats obligatòries (seminaris i pràctiques) i realitzar les tasques proposades en l'Aula Virtual.

Superar els exàmens dels tres blocs amb una nota mínima de 5 sobre 10 en cadascun dels blocs en l'examen final, i de 6 sobre 10 en els parcials alliberadors. En cas de suspendre algun dels blocs, haurà examinar-se dels blocs suspesos, guardant-se la nota dels blocs aprovats en el curs actual, però no per a cursos successius.