Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1120 - Anatomia Patològica

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

A1. S'exigirà una qualificació global mínima de 5 sobre 10 per a considerar aprovada l'assignatura.

A2. L'examen final constarà de dues parts. S'han d'aprovar les dues.

-Test (seixanta preguntes): comptarà 5 punts sobre 10 i s'ha d'aprovar (mínim 2,5 sobre 5).

-Exercicis (imatges, preguntes curtes, casos clínics): comptarà 2 punts de la nota final sobre 10 i s'ha d'aprovar (mínim un 1 sobre 2).

-Si s'aproven les dues parts de l'examen final (nota mínima 5 sobre 10; 3,5 sobre 7) es procedirà a sumar la nota obtinguda en la resta de les avaluacions per a obtenir la nota final de l'assignatura.

A3. S'exigirà l'assistència, almenys, al 80% de les activitats pràctiques (pràctiques i seminaris).

Aquestes activitats s'avaluaran de la manera següent ponderada:

La presentació individual de les pràctiques microscòpiques, amb un 10% de la nota final.

L'examen pràctic, amb un 10% de la nota final.

Les qüestions dels seminaris, amb 10% de la nota final.

La suma de la nota de les activitats pràctiques (30%) se sumarà a la qualificació obtinguda en l'examen final (70%) només si en aquest s'aproven les dues parts.

Tipus d'exàmens:

Examen final tipus test: seixanta preguntes amb quatre opcions de resposta.

Examen final amb resolució d'exercicis: qüestions curtes, imatges, casos clínics.

Examen pràctic: tipus test, sobre preparacions vistes en les pràctiques.

Seminaris: tipus test o qüestions curtes.

B) Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat a la convocatòria són: la presentació a l'examen final, la realització del treball de pràctiques i l'assistència de, com a mínim, a un 80% de les activitats (pràctiques i seminaris).