Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1044 - Ampliació d'Energies Renovables

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Criteris de superació de l'assignatura:

 
Per a superar l'assignatura cal obtenir una nota global igual o superior a 5 en la qualificació global de l'assignatura.

 
a) Es podrà realitzar l'examen final de les convocatòries ordinàries si s'ha obtingut una nota mínima de 4 sobre 10 en avaluació contínua, formada per les pràctiques i el treball d'assignatura. Només es podrà superar l'assignatura si s'ha obtingut una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen final.

 En la primera convocatòria la part d'avaluació contínua estarà formada per tres apartats:

• Pràctiques de laboratori: 10% de la nota final. Aquesta activitat no és recuperable en altres convocatòries.

• Treball de l'assignatura: 10% de la nota final. Aquesta activitat és recuperable en segona convocatòria però no en convocatòria extraordinària.

• Exàmens d'avaluació contínua: 20% de la nota final. Aquesta activitat és recuperable en segona convocatòria però no en convocatòria extraordinària.

La nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs serà vàlida per a les dues convocatòries d'examen ordinàries i per a la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis d'aquest mateix curs.

Totes les convocatòries tenen un examen final:

Examen final de l'assignatura: 60% de la nota final.

b) Per a considerar presentat o presentada a l'assignatura l'estudiant ha de realitzar l'examen final.

c) En la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis no es necessita nota mínima d'avaluació continuada per a poder realitzar l'examen. Només es podrà superar l'assignatura si s'ha obtingut una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen final i en l'avaluació global. L'avaluació de la convocatòria extraordinària correspon en un 60% a l'examen corresponent a aquesta convocatòria i en un 40% a l'avaluació contínua obtinguda l'última vegada que l'estudiant va cursar l'assignatura. En aquesta prova extraordinària es podran recuperar les proves d'avaluació contínua realitzades.