Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1032 - Valoració i Comercialització

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

El programa s'ha dissenyat per a ser explicat totalment i tret de raons de força major s'exigirà íntegrament en l'avaluació final de l'assignatura. L'avaluació de coneixements i el control de l'aprenentatge es realitzarà d'acord amb els següents criteris:

En termes generals (considerant de manera conjunta els 2 blocs que componen l'asignatura):

1. L'avaluació final constarà d'una prova escrita a la qual s'atribuirà el 40% de l'avaluació final. L’examen avalua la part teòrica, que val 4 punts (preguntes curtes i/o d’anàlisi). Per a la superació d'aquesta part serà necessari obtenir un mínim de 2 punts.

2. El 60% restant de la qualificació final vindrà determinat per la resolució, presentació i lliurament de les pràctiques realitzades al llarg del semestre (6 punts). A més, es tindrà en compte qüestions com la qualitat, organització i planificació i la coherència en la comunicació en l'exposició dels treballs, així com qüestions relacionades amb el control continu realitzat a través de les tutories en grup. Per a la superació d'aquesta part serà necessari obtenir un mínim de 3 punts.

En termes específics (considerant de manera individual cada un dels 2 blocs que componen l'asignatura):

3. L'alumne haurà d'obtenir un mínim de 4 sobre 10 als 2 blocs (Màrqueting així com Finances i Comptabilitat) tant en la prova teòrica com en la part pràctica, per tal que la seva nota pugui valorar-se conjuntament.

4. Totes les proves considerades seran activitats recuperables per l'estudiantat en segona convocatòria. En el cas concret de les pràctiques açò serà així sempre que l'alumne haja realitzat les activitats d'avaluació continua desenvolupades a classe al llarg del semestre.


La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà sumant la nota de l'examen i la nota de pràctiques, sempre que s'haja superat cada una de les notes mínimes exigides en cada part.

 

Notes importants:

  • En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.
  • La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.
  • Es considerarà a l’alumne o alumna com a presentat sempre i quan es presente a l'examen teòric de l’assignatura. En cas contrari, la nota serà de no presentat.
  • L’estudiantat pot utilitzar els mitjans de revisió i reclamació de les qualificacions obtingudes d’acord amb el procediment establert en la Normativa d'Avaluaciò del Estudis Oficials de l'UJI.
  • L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació. De fet:
  1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
  2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
  3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.