Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1011 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Resultats d'aprenentatge

Usar algoritmes de resolució numèrica, programar en ordinador mètodes numèrics i aplicar-los de manera efectiva. (IB01)

Manejar amb soltesa diferents mètodes per a calcular primitives. (IB01)

Definir les sèries de Fourier i les transformacions de Laplace de funcions elementals i saber aplicar-les a la resolució d’equacions diferencials. (IB01)

Definir el concepte de transformada integral i utilitzar la transformada de Laplace en el disseny i caracterització de sistemes lineals. (IB01)

Construir el concepte d’integral de manera intuïtiva. (IB01)

Calcular integrals de funcions contínues en una variable i integrals dobles en dominis tancats senzills. (IB01)

Aplicar els principals mètodes per a resoldre equacions diferencials ordinàries i algunes equacions en derivades parcials senzilles. (IB01)