SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1042 - Expressió Objectual i Disseny

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 7,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d’índole comunicativa i estètica del producte. 

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CE19.OP02.1 Ser capaç de resoldre i integrar els aspectes d’índole comunicativa i estètica en el disseny conceptual d’un producte.

CE19.OP02.2 Comprendre els coneixements teòrics més importants per a resoldre i integrar els aspectes d’índole comunicativa i estètica del producte.

CE23.OP02.1 Aplicar la creativitat per a potenciar, resoldre i integrar els aspectes comunicatius del producte.

CE24.OP02.1 Ser capaç de comunicar idees de disseny conceptual per mitjà de documentació gràfica i textual.

CE6.OP02.01 Comprendre els aspectes d’índole comunicativa i estètica del producte en relació als antecedents històrics i els ultimes tendències del disseny.

CG1.OP02.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CG5.OP02.01 Aplicar la motivació per la qualitat en el desenvolupament dels treballs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16