SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1040 - Disseny d'Elements d'Il·luminació

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 7,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d’índole comunicativa i estètica del producte. 

CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats. 

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CE19.OP14.1 Ser capaç de resoldre i integrar aspectes d’índole comunicativa i estètica d’un producte del sector de la il·luminació.

CE20.OP14.1 Ser capaç de realitzar projectes de disseny conceptual de nous productes en l’àmbit del disseny d’elements d’il·luminació.

CE24.OP14.01 Ser capaç de comunicar idees de disseny conceptual relacionades amb el sector de la il·luminació per mitjà de documentació gràfica i textual.

CE6.OP14.01 Comprendre els aspectes teòrics més importants en relació als antecedents històrics i les ultimes tendències del disseny de la il·luminació així com els seus diferents subsectors.

CE6.OP14.02 Comprendre els aspectes teòrics més rellevants en l’àmbit del disseny d’elements d’il·luminació per a poder realitzar diferents pràctiques i projectes.

CG1.OP14.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16