SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1038 - Presentació de Dissenys Assistida per Ordinador

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.

CE3 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica. Coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador. Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d’enginyeria gràfica.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CE21.OP05.1 Desenvolupar la capacitat de creació i visualització realista de models 3D.

CE3.OP05.01 Desenvolupar el coneixement de la tecnologia de creació d’imatges sintètiques.

CG1.OP05.01 Coneixement de la terminologia bàsica de la matèria en idioma estranger.

CG2.OP05.01 Promoure la realització de projectes en equip amb la utilització de les noves tecnologies 3D.

CG3.OP05.01 Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i síntesi entorn el procés de presentació de productes per ordinador.

CG4.OP05.01 Estendre els coneixements d’informàtica gràfica relacionats amb la presentació de productes per ordinador.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16