SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1034 - Sistemes Mòbils i Articulats en el Producte

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Les classes presencials teòriques i pràctiques es desenvolupen, principalment, a través de la lliçó magistral complementada amb la resolució d'exercicis i problemes durant la classe.
 
Per a aprofundir en els continguts impartits i desenvolupar algunes de les competències plantejades en l'assignatura s'utilitza l'aprenentatge basat en problemes.
 
S'incentiva l'aprenentatge a través de l'aula virtual a través de diferents activitats que requereixen la comunicació entre professorat i alumnat a través de la connexió a la xarxa.
Les activitats plantejades al llarg del curs són:
 
• Una prova escrita de coneixements teoricopràctics en finalitzar el conjunt d'unitats didàctiques.
 
• Realització i entrega de memòries de treballs i/o exercicis pràctics d'ordinador, bé a través de l'aula virtual o directament a la mateixa aula de treball.
El temps de les tutories presencials es destina a la resolució de problemes-exemple i problemes-repàs a pissarra, de manera interactiva amb l'alumnat. Prioritàriament, el ritme el marquen els dubtes de l'alumnat en la matèria impartida.
 
La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16