SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1031 - Taller Experimental de Prototips

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

54 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Aplicar metodologies i tècniques per a l’anàlisi, síntesi i avaluació de problemes de disseny en la fase conceptual. 

CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.

CG3 - Raonament crític.

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CE15.OB11.1 Saber aplicar i integrar els coneixements adquirits en l’àmbit del disseny conceptual i d’altres disciplines relacionades amb el disseny de productes.

CE21.OB11.1 Ser capaç de dissenyar objectes de forma conceptual per mitjà de maquetes, models o prototips experimentals físics.

CG3.OB11.01 Ser capaç d’experimentar i reflexionar en relació a les pròpies configuracions formals amb un esperit autocrític i de les configuracions alienes amb un esperit crític constructiu.

CG5.OB11.01 Ser capaç de resoldre alternatives de disseny enfront d’un plantejament restrictiu de disseny de producte.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16