Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

50%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

50%

Criteris de superació

Si seguim el pla d'estudis, l'avaluació contempla dues qualificacions:

-Avaluació de pràctiques, amb un pes de 5 punts.

D'aquests 5 punts, 1,25 punts no seran recuperables i es guardarà la nota per a la segona convocatòria. Els 3,75 punts restants es podran recuperar, encara que en la segona convocatòria hi haurà una penalització, i puntuaran com a màxim 3 punts.

L'avaluació de pràctiques consistirà en l'aplicació de metodologies en el disseny o redisseny d'un o diversos productes en les sessions de laboratori que es completaran amb treball personal de fora de classe i que es presentaran en forma de memòries; inclouran una o diverses presentacions orals (4 punts del total de la nota). També s'inclou en aquesta avaluació la resolució d'algun problema d'aplicació de metodologies (1 punt) i que forma part de la nota no recuperable.

-Examen teoricopràctic, amb un pes de 5 punts, que constitueix la prova final.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10.

L'avaluació de pràctiques consistirà en l'aplicació de metodologies en el disseny o redisseny d'un o més productes en les sessions de laboratori, junt amb treball personal de fora de classes i que es presentaran en forma de memòries. També s'inclou la resolució d'algun problema.

En la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el SIA es realitzarà un examen final teoricopràctic.

Primera convocatòria ordinària

La nota final es calcularà com:

Nota final = 0,5 nota pràctiques (Pr) + 0,5 nota examen (Ex)

Es considerarà que l'alumnat es presenta a la convocatòria si es presenta a l'examen final

Per a aprovar l'assignatura, la nota mitjana ponderada de les pràctiques i de l'examen ha de ser igual o superior a 5. Per a ponderar la nota, l'examen haurà de tindre una nota major o igual a 4 punts sobre 10. En cas de no complir aquest criteri, la nota que obtindrà l'alumnat en l'esmentada convocatòria serà la de l'examen.

Segona convocatòria ordinària

En la segona convocatòria:

- Si l'examen de la primera convocatòria està aprovat, es guarda la nota per a la segona convocatòria.

- Si la nota de pràctiques de la primera convocatòria està aprovada, aquesta nota es guarda en la segona convocatòria amb un 50% del pes. Si la part pràctica de la primera convocatòria està suspesa o no s'ha realitzat, s'haurà d'elaborar un nou treball pràctic on s'aplicaran les metodologies a productes diferents dels empleats en les pràctiques realitzades durant l'assignatura. Aquest treball (Tr) tindrà un pes del 30% de la qualificació final.

- Si la nota de pràctiques en la 1a convocatòria >=5:

Nota final = 0,5 nota pràctiques (Pr) + 0,5 nota examen (Ex)

Es considerarà que l'alumnat es presenta a la convocatòria si es presenta a l'examen final

- Si la nota de pràctiques en la 1a convocatòria<5:

Nota final = 0,3 nota treball pràctic nou (Tr) +0,125 nota de pràctiques no recuperable + 0,5 nota examen (Ex)

Per a aprovar l'assignatura la nota mitjana ponderada de les pràctiques i de l'examen ha de ser igual o superior a 5. Per a ponderar la nota, l'examen haurà de tindre una nota major o igual a 4 punts sobre 10. En cas de no complir aquest criteri, la nota que obtindrà l'alumnat en l'esmentada convocatòria serà la de l'examen.

Si en la segona convocatòria l'examen de la primera està aprovat, es considerarà que l'alumnat es presenta a la 2a convocatòria si entrega el nou treball.