Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1021 - Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies (II)

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

70%

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.)

10%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries, presentacions orals, portfolio, projectes, etc.)

10%

Avaluació de seminari (presentació oral, participació, elaboració de treballs, projectes, etc.)

5%

Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.)

5%

Criteris de superació

El procés d'avaluació de l'assignatura es regirà pel que estableix la vigent "Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i de màster" de la Universitat Jaume I.

L'obtenció de la qualificació final de l'assignatura es realitzarà d'acord amb les consideracions següents:

a) La qualificació final de l'assignatura, tant en primera com en segona convocatòria, s'obtindrà com a composició ponderada de l'avaluació de les diferents activitats: examen (70%), laboratori (10%), treball en grup (10%), seminaris (5%) i tutoria (5%). De les susdites components que conformen la qualificació, la primera d'elles es classifica com a prova final i la resta s'han de considerar activitats d'avaluació contínua.

b) S'exigeix una qualificació mínima global de 5 punts sobre 10 per a superar l'assignatura i una qualificació mínima de 4 punts sobre 10 en l'examen per a poder fer la mitjana amb la resta de qualificacions de l'assignatura. Així mateix, i amb l'objectiu de garantir l'adquisició d'un nivell mínim en els diferents resultats d'aprenentatge de l'assignatura, s'exigirà una qualificació mínima de 3,5 punts sobre 10 en cada una de les parts de les quals consta l'examen (una part teoricopràctica i una altra part d'aplicacions-problemes).

 c) Presentar-se a l'examen de l'assignatura implica constar com a presentat en la convocatòria corresponent. Les qualificacions obtingudes en l'examen únicament són vàlides per a la convocatòria en què es realitza.

 d) En la segona convocatòria d'avaluació únicament es repeteix l'examen final. Les qualificacions obtingudes en la resta de proves d'avaluació contínua de l'assignatura seran les obtingudes durant el present curs acadèmic. En cas que el treball de l'assignatura estiga suspès, es podrà recuperar també en segona convocatòria de manera individualitzada, prèviament a la realització de l'examen.

e) No es guardaran qualificacions parcials de cap prova d'avaluació de l'assignatura per a cursos posteriors.

Honestedat acadèmica.

En compliment de l'article 5.7 de la "Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i de màster": "tot estudiant haurà d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació".

I conforme a l'article 11 d'aquesta: "L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de dites proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació implicaran la qualificació de 'zero' (0,0) en l'avaluació de la corresponent activitat. En tot cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de 'zero' (0,0), en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador".

L'anteriorment indicat és d'aplicació a totes les persones involucrades en una actuació fraudulenta, tant als que utilitzen el treball d'una altra persona com propi, com als que permeten a una altra persona que utilitze els treballs propis com a seus.