SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CE5 - Manejar tècniques i eines d’expressió i representació artística.

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CE23.F04.02 Aplicar la capacitat d'innovació, iniciativa i creativitat en el procés de desenvolupament de les idees de disseny.

CE23.F04.03 Explicar de manera eficient el procés metodològic d'un projecte visual, des de la gestació de la idea fins al resultat final.

CE24.F04.02 Aplicar la capacitat de síntesi, selecció d'idees i elaboració dels elements de comunicació gràfica per a la presentació oral i visual dels propis projectes de disseny.

CE5.F04.04 Usar tècniques d'expressió artística per a aplicar la teoria del color al disseny.

CE5.F04.05 Comprendre els aspectes teòrics més rellevants sobre la teoria del color aplicada al disseny.

CE5.F04.06 Aplicar tècniques d'expressió artística i gràfica per a representar idees i conceptes de disseny en formes recognoscibles mitjançant esborranys ràpids.

CG5.F04.02 Assolir bons resultats expressius, un bon acabat i detall en el dibuix i en les representacions gràfiques.

CG5.F04.03 Aplicar el reconeixement autocrític en les elaboracions pròpies per a la millora de la qualitat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16