SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de treballs acadèmics (prototips, projectes, casos, treballs, etc.).

50%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

50%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació és el mateix per a totes les convocatòries del curs acadèmic, i està d'acord amb el que indica el punt 10.1 Tipus de prova. Atès l'aprenentatge continu a través d'exercicis pràctics de complexitat creixent, es contempla una avaluació continuada i sobre l'aplicació pràctica de continguts. No es preveu realitzar un examen teòric final, si bé es pot plantejar durant el curs algun treball pràctic d'aplicació d'alguns continguts teòrics. D'aquesta manera, el pes de l'avaluació continuada serà del 100%, sense prova final. Tots i cadascun dels exercicis avaluables, de disseny i creació propis, vindran acompanyats d'una rúbrica en la qual quedaran clars els criteris amb els quals s'avaluarà cada treball, i que el professorat farà pública a l'inici del curs.

Seguint el pla d'estudis, l'avaluació continuada consta d'una única qualificació:

  • Avaluació continuada: 100%, repartit entre avaluació de pràctiques i avaluació de treballs acadèmics.

De les diferents pràctiques i treballs que ha de desenvolupar l'estudiantat s'estableix una proporcionalitat en el pes de l'avaluació en funció de la seua complexitat.

Criteris de superació de l'assignatura en la primera convocatòria:

  • A causa del caràcter pràctic i a l'avaluació continuada dels exercicis proposats, caldrà haver fet un seguiment adequat a classe de la feina de l'alumnat durant el curs per poder aprovar l'assignatura en la primera convocatòria. En aquest sentit, qualsevol alumne o alumna que falte a 5 sessions presencials sense causa justificada perdrà el dret a ser avaluat en l'assignatura

  • Serà necessari haver presentat tots els lliurables en les dates establertes i obtenir almenys una nota mitjana de 5 punts sobre 10. Alhora, caldrà superar almenys el 70% dels treballs avaluables.

  • A cada lliurable presentat més tard de la data corresponent se li aplicarà una penalització en la seua valoració en funció del retard. Aquesta penalització serà d'un punt per cada dia de retard o fracció.

  • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si presenta almenys el 60% de les tasques avaluables.

Criteris de superació de l'assignatura en la segona convocatòria:

  • A causa del caràcter pràctic i a l'avaluació continuada dels exercicis proposats, caldrà haver fet un seguiment adequat en classe de la feina de l'alumnat durant el curs per poder aprovar l'assignatura en la segona convocatòria.

  • Serà necessari haver presentat tots els lliurables i obtenir almenys una nota mitjana de 5 punts sobre 10. Alhora, caldrà superar almenys el 70% dels treballs avaluables.

  • Si a la primera convocatòria la nota mitjana no va arribar a 5 punts sobre 10, i/o no es van superar almenys el 70% dels treballs avaluables, s'hauran de recuperar en aquesta segona convocatòria només els lliurables que van ser suspesos o no lliurats.

  • Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si presenta almenys el 60% de les tasques avaluables.

Revisió de treballs davant del professorat:

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació de les seues pràctiques o treballs ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7).
I, d'acord amb l'article 11 de la mateixa:
"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" a l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador".
D'aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'estudiantat implicat en l'incident.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16