Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen teòric-pràctic

80%

Avaluació de pràctiques (observació de l'execució, resolució de casos, memòries,presentacions orals, dossier, projectes, etc.)

10%

Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.)

5%

Avaluació de seminari (presentació oral, participació, elaboració de treballs, projectes, etc.).

5%

Criteris de superació

Seguint les directrius del pla d'estudis, l'avaluació preveu una part d'avaluació contínua i un examen final:

• Avaluació de pràctiques (Pr), amb un pes relatiu del 10% de tota l'avaluació.

• Treball en grup (Tr), amb un pes relatiu del 10% de tota l'avaluació.

• Examen teoricopràctic (Ex), amb un pes relatiu del 80% de tota l'avaluació.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10, considerant-se aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

L'avaluació de pràctiques (Pr) es correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes en els qüestionaris d'aprofitament i les memòries de les diferents sessions de laboratori que es duran a terme i que es presentaran en grup dins del termini establert per a això. Les dates i les condicions particulars s'anunciaran amb antelació en l'Aula Virtual. La nota de cada memòria solament s'aplicarà a les persones assistents a la corresponent sessió de laboratori.

La nota referent al treball en grup (Tr) es compon de la nota corresponent a l'informe escrit del treball (5%) i la nota de la presentació del mateix (5%). El format dels informes i les presentacions, així com les seues particularitats, s'especificaran en l'aula virtual a l'inici de cada curs.

La nota referent als exàmens teoricopràctics (Ex) tindrà un valor total del 80% sobre l'avaluació final i serà la derivada de les següents activitats:

a)     Un examen teoricopràctic final (ExF) amb un conjunt de qüestions i problemes. El pes relatiu d'aquestes qüestions i problemes serà d'un 65% de la nota final.

 

b)    Així mateix, en l'examen teoricopràctic final es formularà una qüestió referent al treball amb un pes relatiu del 10% de tota l'avaluació (CTr).

 

c)     En les sessions de problemes, es durà a terme la resolució de problemes per grups. L'avaluació d'aquesta part (Pr) es durà a terme a partir de la mitjana de la nota obtinguda en els problemes que es lliuren al final de cada sessió, i tindrà un pes d'un 5% en l'avaluació final.

 

Qualificació exàmens teòric-pràctics (Ex) = 0,65 * ExF + 0,1 * CTr + 0,05 * Pr

 

L'examen teoricopràctic final (ExF) es durà a terme en la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el LLEU.

 

Primera convocatòria ordinària

La qualificació final de l'assignatura dels i de les alumnes en la primera convocatòria ordinària (maig) s'obtindrà de la següent manera:

Qualificació=0,1 * Pr + 0,1 * Tr + Ex

Un alumne o alumna es considerarà com presentat en primera convocatòria si es presenta a l'examen final i roman en l'examen durant més de 15 minuts.

Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 2,6 sobre 6,5 punts en l'examen final (ExF) per a superar l'assignatura.

Segona convocatòria ordinària

En la segona convocatòria ordinària (juliol), els o les alumnes que hagen suspès la part de pràctiques de laboratori podran recuperar-la mitjançant un xicotet examen escrit que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria. Als alumnes que no els compute nota de pràctiques, per no haver assistit a alguna de les sessions, o per no haver presentat alguna de les memòries en el termini estipulat, tampoc els serà avaluada aquesta part en la segona convocatòria.

Respecte a la part de treball, qui tinga suspesa alguna de les dues parts corresponents al mateix, ha de tornar a presentar un nou treball (informe escrit i presentació oral) en una data, prèvia a l'examen, que s'anunciarà amb suficient antelació. En aquesta ocasió, el treball serà individual.

Quant a la nota de la part d'exàmens (Ex), estarà formada únicament per la nota obtinguda en l'examen final de la segona convocatòria i suposarà un total del 80% de l'avaluació.

Qualificació=0,1 * Pr + 0,1 * Tr + Ex

Un alumne o alumna es considerarà presentat en segona convocatòria si es presenta a l'examen final d'aquesta.

Serà necessari obtenir una puntuació mínima de 3,2 sobre 8 punts en la part corresponent a l'examen (Ex) per a superar l'assignatura en aquesta convocatòria.

Revisió d'exàmens davant del professorat

Els alumnes i les alumnes que, per causa justificada, consideren que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió del mateix segons el procediment i les dates que en cada ocasió es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica

Tant en l'avaluació pràctica com en els exàmens, s'avalua el treball original i individual de cada alumne o alumna. Per a enriquir l'aprenentatge de cada alumne no solament està permès, sinó que animem a discutir amb altres estudiants i estudiantes de l'assignatura els problemes i els mètodes de resolució relacionats amb els exercicis de classe, però cada estudiant o estudianta ha d'aportar la seua pròpia solució original als problemes plantejats.

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.” (article 5.7)
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
 

D’esta manera, tenint en compte els dits articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.