SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d’índole comunicatiu i estètic del producte.

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CE19.OB01.1 Ser capaç de relacionar els aspectes formals del producte amb la seua capacitat d’acció i comunicació en el món contemporani.

CE23.OB01.1 Ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits a l’hora d’elaborar productes originals i innovadors.

CE6.OB01.01 Ser capaç d’analitzar i exposar els esdeveniments generats entorn de la història del disseny i analitzar els dits esdeveniments des de la perspectiva de la igualtat de gènere en el disseny.

CG2.OB01.01 Ser capaç d’elaborar tasques conjuntes pel que fa a la visualització de la història del disseny.

CG3.OB01.01 Ser capaç de relacionar els esdeveniments històrics i artístics amb els propis del disseny industrial.

CG4.OB01.01 Ser capaç d’aprendre de forma autònoma en relacionar els distints esdeveniments que emboliquen la història de la disciplina.

CG5.OB01.01 Ser capaç d’expressar i posar de manifest la qualitat de les diferents aportacions objectuals en la història del disseny.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16