SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1047 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

150 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 145
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA03 - Capacidad para integrarse en un contexto profesional desarrollando tareas del ámbito de la Ingeniería Mecánica.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

CPFGM01 - Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, un proyecto en el ámbito de la Ingeniería Mecánica de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

Resultats d'aprenentatge

PFG.02 - CPFGM01, CG01, CG02, CG03, CG05, CG06, CG07, CEA03 - Ser capaz de realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, un proyecto en el ámbito de la Ingeniería Mecánica de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16