SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1038 - Disseny per a Fabricació i Muntatge

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requereix l'obtenció d’almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà mitjançant les qualificacions de les distintes parts com segueix:

Primera convocatòria

  • Avaluació contínua (40%)
  • Examen final (60%) (veure nota 1)

Segona convocatòria

  • Avaluació contínua (40%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.
  • Examen final (60%) (veure nota 1)

Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis

  • Examen final (100%)

Nota 1: és imprescindible obtenir una qualificació igual o superior a 4 punts sobre 10 en aquesta part. Si no es complís aquest requisit, la qualificació en actes serà l'obtinguda en l'examen final.

Altres consideracions

L’estudiantat es considera "presentat/da" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en la dita convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com “no presentat/da” en la convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16