SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1037 - Manteniment de Màquines

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM02 - Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG01 -Ser capaç d’analitzar i resoldre problemes de manteniment en màquines.

CG07 - Ser capaç de resoldre problemes de manteniment en equip com a coordinador i com a coordinat.

CG02 - Ser capaç d’inferir altres problemes de manteniment basant-se en problemes prèviament resolts.

CEM02 - Ser capaç d’avaluar l’estat de funcionament global d’una màquina.

CEM02 - Ser capaç d’aplicar els coneixements teòrics a la pràctica del manteniment mecànic.

CEM02 - Ser capaç de resoldre els problemes de manteniment en elements mecànics habituals.

CEM02 - Ser capaç de realitzar treballs específics de manteniment de màquines.

CEM02 - Ser capaç de dissenyar, executar i evolucionar el pla de manteniment integral preventiu/predictiu d’una planta industrial.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16