SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1018 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Primera convocatòria

Examen final: 70%

Avaluació contínua: 30%

• Memòries i informes de pràctiques: 10% de la nota final

• Resolució d'exercicis i problemes: 20% de la nota final, de la qual, un 10% correspon a un examen parcial, i l'altre 10% correspon a 4 entregables de problemes.

Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final, a més d'una nota global igual o superior a 5. 

En el cas de no arribar a la nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final, la nota de l'assignatura serà la de l'examen final.

Segona convocatòria

Examen final: 70%

Avaluació contínua: 30%

• La mateixa nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs.

Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final, a més d'una nota global igual o superior a 5.

L'estudiant es considerarà presentat a la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l'examen final.

La nota de l'avaluació contínua només és vàlida per a les dues convocatòries del curs.

Convocatòries extraordinàries:

Examen final: 100%

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16