Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1040 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Contingut tècnic del treball fi de grau

80%

Defensa oral del treball fi de grau

20%

Criteris de superació

La qualificació global ha de tenir en compte si s'han adquirit les competències assignades al TFG en la memòria Verifica, la qualitat del treball presentat, el material entregat, la claredat expositiva i la capacitat de debat i defensa argumental que s'ha mostrat en l'acte d'exposició pública.
 
El tribunal avaluador deliberarà a porta tancada sobre la qualificació dels TFG sotmesos a la seua consideració. La qualificació del TFG pel tribunal serà la suma ponderada del document presentat (80%) i de la defensa oral (20%). D'una banda, la valoració de la documentació recull aspectes com: capacitat d'estructurar el document correctament, d'acord amb un projecte d'enginyeria; claredat i correcció de l'expressió escrita; contingut del treball (aplicació pràctica de l'enginyeria, alternatives plantejades, possibilitat d'ús per terceres persones, aportacions de l'alumne o alumna, etc.);  dificultat del projecte; aprofundiment en el tema; capacitat d'aplicar coneixements previs adquirits; resultats aconseguits; viabilitat i la capacitat de valorar el treball realitzat i d'enumerar les qüestions pendents de resoldre. D'altra banda, la valoració de la defensa oral recull aspectes com: capacitat de facilitar el seguiment de l'exposició, de distribuir el temps de cada apartat i d'ajustar al temps màxim establit pel tribunal; capacitat d'expressar-se correctament utilitzant un llenguatge tècnic i concís i la capacitat de respondre correctament a les preguntes formulades pel tribunal. Aquests criteris apareixen publicats en l'Aula Virtual de l'assignatura.
 
Si el tribunal ho considera convenient, pot requerir les consideracions del director o directora del TFG amb la finalitat de determinar la qualificació definitiva.
 
Per a superar l'assignatura, l'alumnat ha d'obtenir, com a mínim, un 5 en cadascuna de les dues parts (presentació oral i document).
 
Els criteris d'avaluació són els mateixos independentment de la convocatòria en la qual es presente el TFG (incloent-hi la convocatòria extraordinària).
 
Defensa del TFG
 
El tutor o tutora atorgarà a l'informe una qualificació del treball realitzat durant l'Estada en Pràctiques. És requisit imprescindible obtenir una qualificació d'apte pel tutor  o tutora per a optar a la posterior defensa del TFG.
 
L'estudiant o estudianta defensarà oralment i en audiència pública el seu TFG davant un tribunal, durant un temps no superior a 15 minuts. Després de l'exposició, l'estudiant o estudianta ha de contestar a les qüestions formulades pels membres del tribunal.
 
Tribunal avaluador del TFG
 
El TFG serà avaluat per un tribunal constituït per tres membres, professorat que pertany a àrees de coneixement amb docència en el grau. Com a mínim, un membre del tribunal serà professorat de l'àrea a la qual pertany el director o directora del TFG, però el director o directora no pot formar part del tribunal. De manera excepcional, i amb autorització expressa de la Comissió de Grau o subcomissió en què delegue, poden formar part del tribunal altres professors o professores, col·laboradors o col·laboradores o membres externs.
 
El tribunal serà nomenat en cada convocatòria per la Comissió de Titulació i presidit per la vicedirecció de la titulació o persona en qui delegue. Els criteris d'avaluació, i el dia, hora i lloc de l'exposició de l'estudiantat es publicaran en l'Aula Virtual de l'assignatura ET1040-Treball de Final de Grau. L'exposició oral és pública i en finalitzar, l'alumne o alumna queda a disposició del tribunal per a contestar a les preguntes que aquest considere convenients.
 
El tribunal ha d'estendre acta de les qualificacions que obtinguen els estudiants i estudiantes en el seu TFG i s'ha de presentar dins dels terminis previstos en el calendari acadèmic de la Universitat aprovat pel Consell de Govern. 
 
Convocatòries
 
Es realitzarà un mínim de tres convocatòries ordinàries (febrer, juliol i setembre) i una convocatòria extraordinària (desembre). Els terminis d'entrega de documentació en el Registre General de la Universitat Jaume I i les dates de defensa es publicaran en l'Aula Virtual de l'assignatura ET1040 - Treball de Final de Grau amb suficient antelació.
 
La rúbrica per a l'avaluació de l'assignatura, tant del document presentat com de l'exposició oral, es poden consultar en l'Aula Virtual de l'assignatura.
 
L'avaluació de les competències transversals ENAEE CT2: "Utilitzar diferents mètodes per comunicar-se de manera efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general" i CT5 "Reconèixer la necessitat i tenir la capacitat per desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu" en els nivells de domini N2 i N3 es realitzarà a través d'una rúbrica (vegeu la  fitxa de les assignatures (CT2-ET1040- N23 i CT5-ET1040-N23). El valor d'aquestes competències dins de la nota global queda especificat en l'Aula Virtual de l'assignatura.