Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Assignació d'empresa
 
L'alumne / a, un cop matriculat, haurà de seleccionar una o diverses ofertes, per ordre de preferència, de la llista que apareixen en l'aplicació "IGLU: Informació i Gestió en Línia" a la l'apartat "Acadèmica> Estades en pràctiques> preferències" .
 
 • L'ordre d'assignació de l'empresa per a l'alumnat serà funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic i el nombre de crèdits aprovats, a més, si és el cas, es tindrà en compte també el rendiment acadèmic. Hi ha la possibilitat que l'alumne o l'alumna es busqui l'empresa i faci una proposta d'entitat. En aquest cas es realitzarà una assignació nominativa.
 • Un cop realitzada l'assignació, durant la realització de la PE, l'alumne o l'alumna serà tutoritzat per un tutor o tutora de la Universitat i per un supervisor o supervisora ​​per part de l'empresa. Entre els tres han d'acordar el projecte formatiu.

Projecte formatiu

 • El tutor o la tutora es responsabilitzarà d'elaborar el projecte formatiu definitiu, escoltat el supervisor o la supervisora ​​i l'estudiantat, que serà signat per les tres parts (estudiant, supervisor i tutor), així com de la seva custòdia i de publicar-lo a l'aplicació informàtica.
 • El projecte formatiu ha de concretar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius s'han d'establir tenint en compte les competències bàsiques, genèriques i / o específiques que ha d'adquirir l'estudiant o estudianta. Així mateix, els continguts de la pràctica es definiran de manera que assegurin la relació directa de les competències que s'han d'adquirir amb els estudis cursats.
 • El tutor o la tutora vetllarà en la mesura del possible per que el treball que l'estudiantat desenvolupi durant les PE pugui constituir l'inici del seu Treball de Final de Grau (ET1040)

Documentació final

 
A. Memòria de les PE
 
En finalitzar el període de pràctiques, l'alumne o l'alumna ha de lliurar al tutor oa la tutora de la Universitat una memòria en la qual es reflecteixi el compliment de tots els objectius marcats en el pla de treball elaborat pel tutor i el supervisor. Aquesta memòria ha de contenir, com a mínim, els següents apartats:
 
 • Títol
 • Nom de l'alumne o de l'alumna i del tutor o de la tutora de PE
 • Nom del supervisor o de la supervisora ​​i l'empresa en què s'ha realitzat les PE
 • Data d'inici i de finalització de les PE
 • Objectius de les PE
 • Planificació de les PE i assoliment del projecte formatiu
 • Desenvolupament de les PE
 • conclusions
 • Futurs desenvolupaments per al TFG, si escau.
 
B. Informe del supervisor o de la supervisora ​​de l'empresa
 
En finalitzar el període de pràctiques, el supervisor o la supervisora ​​d'emplenar un qüestionari d'avaluació de l'alumnat. Aquest informe ha de ser remès al tutor o tutora.
 
C. Informe del tutor o de la tutora de la Universitat
 
En finalitzar el període de pràctiques, el tutor o la tutora ha d'emplenar un informe d'acord, entre altres, amb:
 
Memòria de les PE presentada per l'alumnat (70%).
Informe de la supervisió de laempresa (30%).
Aquest informe ha de ser remès al coordinador de PE, juntament amb la memòria de l'alumnat i l'informe de la supervisió de l'empresa.
 
Serà requisit imprescindible obtenir un informe favorable del tutor o de la tutora per optar a la posterior avaluació de les PE.
 
D. Qüestionari d'avaluació de l'entitat per part de l'alumnat
 
Per tal de comptar amb l'opinió de l'estudiantat en relació a les empreses i poder detectar possibles anomalies, en finalitzar el període de pràctiques, l'OIPEP remetrà a l'alumnat un qüestionari anònim d'avaluació de l'entitat on ha realitzat les PE.
 
Aquesta metodologia permetrà desenvolupar, per a la posterior avaluació, les competències transversals:
 
 • EUR-ACE CT4 "Demostrar coneixement de les pràctiques empresarials i de gestió de projectes, així com la gestió i el control de riscos, i entendre les seves limitacions" en els nivells de domini N2 i N3 (CT4-ET1034-N23)
 • EUR-ACE CT5 "Reconèixer la necessitat i tenir la capacitat per desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu" en els nivells de domini N2 i N3 (CT5-ET1034-N12)