Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Contingut de la memòria de pràctiques

70%

Valoració del supervisor

30%

Criteris de superació

Perquè un alumne o una alumna es consideri com presentat en una de les convocatòries, hi ha d'haver desenvolupat les 150 hores de pràctiques en l'empresa, així com haver presentat la memòria de les mateixes i l'informe del supervisor o de la supervisora. La qualificació de les PE serà l'atorgada pel tutor o la tutora de la Universitat, en base al seu seguiment, la memòria presentada i l'informe de l'supervisor o de la supervisora ​​de l'empresa.
 
Els fulls formatades per a l'avaluació de l'alumnat per part del supervisor de l'empresa i per part del tutor acadèmic poden descarregar-se de la plataforma Aula Virtual
 
Reconeixement de pràctiques extracurriculars
 
Seguint la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Jaume I, les pràctiques externes extracurriculars podran ser reconegudes com a pràctiques curriculars. Per a això, l'alumne o alumna ha de sol·licitar mitjançant l'imprès disponible a l'Aula Virtual de l'assignatura i dirigit a la subcomissió de PE i TFG del grau dit reconeixement.
 
L'aprovació del reconeixement queda supeditada als següents requisits mínims:
 
a) La durada de les pràctiques extracurriculars serà igual o superior a hores a les pràctiques curriculars establertes en el pla d'estudis.
 
b) Les competències transversals, específiques i bàsiques desenvolupades durant la pràctica extracurricular coincidiran amb les competències establertes en el pla d'estudis per a pràctiques curriculars.
 
c) L'estudiant presentarà prèviament una sol·licitud motivada que incloga evidències documentals: certificat o informe final de l'empresa i memòria final de l'estudiant. Un cop concedida l'autorització per la subcomissió de PE i TFG del grau, el coordinador o coordinadora de pràctiques externes assignarà un tutor o tutora acadèmic amb crèdits de POD perquè assumeixi l'avaluació de la memòria.
 
d) El reconeixement de les pràctiques externes extracurriculars en cap cas eximeix de la matrícula de l'assignatura, que comporta preus públics.
 
e) No es podran reconèixer com a pràctiques curriculars en cas que les pràctiques extracurriculars es realitzin en empreses amb les que l'estudiant tingui relació familiar de primer o segon grau amb el supervisor o supervisora ​​o la direcció de l'empresa.
 
L'avaluació de les competències transversals ENAEE CT4: "Demostrar consciència de les pràctiques empresarials i de gestió de projectes, així com la gestió i el control de riscos, i entendre les seves limitacions" i CT5 "Reconèixer la necessitat i tenir la capacitat per desenvolupar voluntàriament l'aprenentatge continu "en els nivells de domini N2 i N3 es realitzarà a través d'una rúbrica (veure fitxa de les assignatures (CT4-ET1034- N23 i CT5-ET1034-N23). el valor d'aquestes competències dins de la nota global queda especificat a l'Aula Virtual de l'assignatura
 
Per a l'avaluació de les competències transversals EUR-ACE ha una rúbrica, veure fitxa de l'assignatura ET1034.