SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ET1032 - Informàtica Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

41 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEEI01 - Coneixement aplicat d’informàtica industrial i comunicacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG04 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic en anglès d’un treball de l’àmbit de la informàtica industrial.

CG02 - Ser capaç de buscar i aprendre la informació necessària per a desenvolupar un treball en l’àmbit de la informàtica industrial.

CEEI01 - Ser capaç d’explicar i comparar els característiques dels ordinadors i altres dispositius d’automatització i càlcul industrials.

CEEI01 - Ser capaç d’explicar el funcionament dels xarxes d’ordinadors.

CEEI01 - Ser capaç de dissenyar una base de dades senzilla i una interfície de presentació de les dades.

CEEI01 - Ser capaç de dissenyar programes en un llenguatge de programació de sistemes que gestionen adequadament la interacció amb els dispositius de E/E adequats que satisfaça els seus requisits temporals.

CEEI01 - Ser capaç de descriure els busos industrials més importants i els seues aplicacions, avantatges i inconvenients.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16