Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1027 - Ampliació de Física

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de plantejar i planificar la resolució de problemes d’enginyeria, seguint els procediments estàndard utilitzats en els entorns tècnics i científics.

CG05 - Ser capaç d’utilitzar programes informàtics específics de l’àmbit de la física.

CG04 - Manejar amb soltesa material bibliogràfic en anglès.

CG03 - Ser capaç d’expressar-se amb la correcció i precisió adequades a l’entorn tecnològic de l’enginyeria.

CG02 - Ser capaç d’adquirir nous coneixements de forma autònoma en l’àmbit de la física.

CG01 - Ser capaç d’analitzar textos i problemes tècnics i organitzar-los i resumir-los d’acord amb els conceptes bàsics que contenen.

CB02 - Ser capaç de comprendre i dominar les formulacions empleades en la mecànica analítica per a la resolució de problemes d’enginyeria.

CB02 - Ser capaç de comprendre i dominar conceptes avançats sobre les lleis generals de la física i saber aplicar-los a la resolució de problemes propis de l’enginyeria actual.

CB02 - Ser capaç de comprendre i dominar conceptes avançats de l’electromagnetisme.

CB02 - Ser capaç de comprendre conceptes avançats de termodinàmica, conèixer les bases de la física estadística i saber-los aplicar a la resolució de problemes.

CB02 - Conèixer principis bàsics de les propietats físiques dels materials.