Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1023 - Sistemes Automàtics

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

1. Introducció al control automàtic.
   1.1. Introducció.
   1.2. Definició de sistema.
   1.3. Definició de sistema automatitzat.
   1.4. Sensors i actuadors.
   1.5. Control en bucle obert i en bucle tancat.
   1.6. Control seqüencial vs. control de sistemes continus.
 
2. Modelatge de sistemes d'esdeveniments discrets.
   2.1. Sistemes d'esdeveniments discrets.
   2.2. Diagrama d'etapa transició. Grafcet.
   2.3. L'autòmat programable industrial.
   2.4. Programació del PLC. Llenguatge de contactes.
 
3. Modelatge de sistemes continus.
   3.1. Concepte de sistema continu dinàmic.
   3.2. Conceptes bàsics: entrada de control, pertorbacions, eixida.
   3.3. Modelització matemàtica de sistemes. EDO.
   3.4. Transformada de Laplace.
   3.5. Funció de transferència.
   3.6. Diagrama de blocs.
   3.7. Elements primaris dels sistemes físics.
 
4. Anàlisi temporal de sistemes continus.
   4.1. Resposta temporal de sistemes lineals.
   4.2. Caracterització del comportament dinàmic. Especificacions.
   4.3. Resposta de sistemes de primer i segon ordre.
   4.4. Pols i zeros dominants d'un sistema lineal.
 
5. Identificació experimental de sistemes continus.
   5.1. Introducció a la identificació experimental.
   5.2. Mètodes d'identificació mitjançant entrada esglaó.
   5.3. Mostreig i eines d'identificació.
 
6. Anàlisi de sistemes realimentats. Control PID
   6.1. Introducció als sistemes realimentats.
   6.2. Control on-off.
   6.3. Control continu
   6.4. Control PID
   6.5. Avaluació de les prestacions de llaç tancat
   6.6. Disseny de controladors PID
   6.7. Aspectes pràctics en la implementació del PID
 
7. Ajust experimental dels controladors PID.
   7.1. Introducció
   7.2. Mètodes basats en la resposta esglaó.
   7.3. Mètodes basats en la resposta de bucle tancat.
   7.4. Autoajust.
   7.5. Estratègies de disseny mitjançant tècniques experimentals.
 
8. Ajust de controladors PID mitjançant la resposta en freqüència
   8.1. Resposta en freqüència d'un sistema lineal.
   8.2. Diagrama de Bode.
   8.3. Criteris d'estabilitat basats en la resposta en freqüència.
   8.4. Especificacions de control basades en la resposta en freqüència.
   8.5. Ajust de PID mitjançant resposta en freqüència.
   8.6. Estratègies de disseny de controladors PID mitjançant la resposta en freqüència.
   8.7. Propietats del diagrama de Bode.
   8.8. Mètodes d'identificació mitjançant la resposta en freqüència.
 
 
9. Estructures de control.
   9.1. Introducció.
   9.2. Control per prealimentació.
   9.3. Control en cascada.
   9.4. Control de sistemes amb retard pur. Predictor de Smith.
   9.5. Control amb dos graus de llibertat.
   9.6. Control de ràtio.
   9.7. Control amb diversos actuadors.
   9.8. Control multivariable (control de llaços amb interacció).
   9.9. Control de nivell mitjà.
 
 
 
 
 

TEMARI DE PRÀCTIQUES

  1. Modelització i control de processos seqüencials.
  2. Identificació experimental de sistemes dinàmics.
  3. Control de nivell de dipòsit mitjançant un controlador PID industrial.
  4. Control de velocitat i posició d'un motor de corrent continu.