Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 4 punts sobre 10 a les qualificacions d'Examen (veure Nota 1) i 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
 
primera convocatòria
 
· Avaluació contínua (30%)
 
o Realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori (10%) (veure nota 2)
 
o Qualificació de qüestionaris de seguiment realitzats durant el curs (15%). (Veure nota 3)
 
o Qualificació d'activitat de sostenibilitat (5%) (Veure Nota 4)
 
· Examen (70%)
 
o Examen parcial 1 (35%)
 
o Examen Final (Examen parcial 1 (35%) i Examen parcial 2 (35%)) (veure nota 1):
 
segona convocatòria
 
· Avaluació contínua (15%)
 
o Realització i lliurament de memòries i / o treballs de pràctiques de laboratori (10%) (veure notes 2)
 
o Qualificació d'activitat de sostenibilitat (5%) (Veure Nota 4)
 
· Examen (85%)
 
o Examen (85%) (veure nota 1):
 
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
 
En el cas de la convocatòria Extraordinària de Cap d'Estudis l'examen final suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura.
 
Nota 1: per superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació mitjana en els exàmens d'un 4 sobre 10. Si la qualificació obtinguda en l'examen parcial 1r és superior a 5, aquesta nota es guardarà per a l'examen final si l'alumne així ho decideix. En qualsevol altre cas, la nota d'Examen serà l'obtinguda en l'examen final que comprendrà les parts del 1r i 2n parcials. En cas de no aconseguir-se aquesta nota de 4 en els exàmens, la qualificació que figurarà en actes serà la del examen final.  
 
A la segona convocatòria, l'Examen únic incorporarà els temes corresponents a les activitats d'autoaprenentatge, parcial 1r i parcial 2n.
 
Nota 2: Per qualificar la part d'avaluació contínua corresponent als laboratoris de pràctiques, s'aplicarà el següent procediment:
 
Prèviament a la sessió de laboratori es realitzarà una prova del nivell teòric-aplicat dels alumnes referent a la documentació de la pràctica (guió i fonaments teòrics) disponible a l'Aula virtual. Aquesta prova es realitzarà utilitzant programes d'enquesta en línia de l'Aula Virtual. Aquesta avaluació té una nota màxima d'1 punt i suposa un factor de correcció individual de la nota de les memòries de pràctiques, que es lliuren en grup.
La nota de pràctiques correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que es duran a terme, i es presentaran en el termini establert per a això. La nota de cada memòria s'aplicarà a les persones assistents a la corresponent sessió de pràctiques, multiplicada pel factor de correcció individual explicat prèviament.
Als alumnes que tinguin superada la part de pràctiques de laboratori d'altres convocatòries se'ls oferirà la possibilitat de realitzar tasques d'aprenentatge basat en projectes (ABP) de manera individual o en grup, en la qual hauran d'utilitzar les eines i coneixements adquirits en els laboratoris de l'assignatura. Aquests projectes seran proposats i guiats pel professor de laboratori, que els avaluarà assignant aquesta qualificació en la nota corresponent a les pràctiques de laboratori.
La nota de pràctiques es manté durant les dues convocatòries del curs.
 
Nota 3: Al llarg del curs, es plantejaran 5 activitats d'autoaprenentatge relatives a:
 
a) Coneixements previs de l'assignatura
 
b) Descriptiva de materials polimèrics
 
c) Descriptiva d'Aliatges fèrrics
 
d) Descriptiva d'Aliatges no fèrrics
 
e) Descriptiva de Materials ceràmics i vidres
 
Aquestes activitats s'avaluaran durant el desenvolupament de les classes teòriques, mitjançant qüestionaris disponibles a l'Aula Virtual, realitzats a través de dispositius mòbils, tauletes digitals o ordinadors personals de forma presencial a l'Aula. Si algun alumne no disposa d'un dispositiu adequat per a la seva realització, se li facilitarà una còpia impresa del qüestionari.
 
 
 
Nota 4: La "activitat de sostenibilitat" respon a la formació i adquisició de la competència transversal ENAEE CT3 "Demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria, l'impacte social i ambiental, i compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes d'aplicació pràctica de l'enginyeria ". Aquesta activitat consisteix en un treball en grup de sostenibilitat ambiental relacionada amb l'us dels materials. LA nota obtenida en la primera convocatoria es trapasará a la segona convocatòria. 
 
altres consideracions
 
L'estudiant / a es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen final escrit