Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix la obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

Criteris comuns a la primera i segona convocatòria:

1. Per poder superar l'assignatura serà necessari obtenir al menys 3 sobre 7 en l'examen final (tant en la primera convocatòria com en la segona convocatòria).

2. No es requereix nota mínima en la nota de l'avaluació continuada.

3. Un o una estudiant/a serà considerat/ada presentat/ada a una convocatòria només si realitza l'examen final.

4. La no assistència a les sessions de laboratori suposarà una nota 0 en la corresponent avaluació.

En cada convocatòria la qualificació global es obtendrà mitjanįant les qualificacions de les diferents parts com a continuació:

Primera convocatòria:

Qualificacions d'avaluació contínua (30%):

    
Pràctiques de laboratori (10%)
    
Primer parcial (10%)
    
Segona parcial (10%)

Classificació de l'examen final (70%).

Segona convocatòria:

Qualificacions d'avaluació contínua (30%):

    
Pràctiques de laboratori (10%): es considera la qualificació de la primera convocatòria.
    
Primer parcial (10%): es considera la qualificació de la primera convocatòria.
    
Segon parcial (10%): es considera la qualificació de la primera convocatòria.

Classificació de l'examen final (70%).

Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis Qualificació del examen corresponent a aquesta convocatòria: 100%.

En cas que la suma de la nota d'avaluació contínua i de la prova final siga superior o igual a 5 punts però no es superen els criteris mínims per aprovar l'assignatura, l'alumne obtindrà la qualificació final de 4.5 punts.