Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

L'objectiu fonamental de les Pràctiques Externes és que l'alumnat adquirisca, sota la tutoria d'un o una especialista, experiència en diferents tècniques d'anàlisi, diagnòstic, orientació i tractaments psicològics en qualsevol dels àmbits de la psicologia, en tant que ciència de la salut. En particular, en l'assignatura de Pràctiques Externes es contemplen diferents àmbits, que s'ofereixen des de les diferents àrees de coneixement de la titulació.

Així, s'ofereixen Pràctiques Externes en:

Intervenció psicoeducativa en educació primària

Aquest programa es planteja com a objectiu que l'estudiantat siga capaç d'adquirir tant els coneixements teoricopràctics com les habilitats personals i professionals, que li permeten actuar amb eficàcia en les tasques que com psicòleg o psicòloga d'un centre d'educació primària haurà de realitzar en el futur (avaluació, assessorament, intervenció, investigació). Els centres escolars són els centres de prevenció per excel·lència en els quals s'atén a la salut psicosocial de tota la població en els seus contextos naturals.

El Pràcticum inclou l'estada en dos centres de primària sota la supervisió directa del psicòleg o psicòloga adscrit a aquests centres, les visites de seguiment tutor-supervisor-alumnat, els seminaris alumnat-tutoria i les entrevistes individuals alumnat-tutoria.

Intervenció en ensenyament secundari

L'objectiu és que l'estudiantat siga capaç d'adquirir uns coneixements teoricopràctics en l'avaluació, prevenció, diagnòstic i tractament d'aqueixes problemàtiques vinculades al període de l'adolescència, tant acadèmiques, personals, socials com de salut; així com desenvolupar aqueixes habilitats personals que li permeten actuar amb eficàcia en la labor que com psicòleg o psicòloga d'un departament d'orientació d'un centre d'ensenyament secundari hauria de realitzar en el futur.

Per a això, l'alumnat sota supervisió realitzarà activitats relacionades amb:

- Realitzar accions d'orientació i assessorament educatiu (itineraris acadèmics), vocacional i professional.

- Suport psicopedagògic a l'alumnat (tècniques d'estudi, planificació i organització acadèmica, ansietat davant els exàmens, etc.).

- Participar en l'elaboració, desenvolupament, implementació i avaluació de programes d'intervenció (acadèmics, desenvolupament personal, etc.).

- Participar activament en el pla d'acció tutorial (selecció de temàtiques, preparació de materials, suport al professorat en el desenvolupament).

- Prevenció, detecció i intervenció davant problemes de salut vinculats a l'adolescència: trastorns alimentaris, addicció a substàncies, educació sexual, hàbits saludables, etc.

- Assessorament a l'alumnat amb necessitats educatives especials, i suport als i les professionals que treballen amb ells, com el pedagog terapèutic, mestres d'audició i llenguatge, etc.

- Avaluació, intervenció i seguiment de casos individuals que presenten alguna problemàtica.

Intervenció en orientació universitària. Departament d'Orientació de la Universitat Jaume I

L'objectiu és que l'estudiantat siga capaç d'adquirir uns coneixements teoricopràctics, així com desenvolupar aqueixes habilitats personals que li permeten actuar amb eficàcia en la labor que com psicòloga o psicòleg d'un departament d'orientació d'un centre d'ensenyament superior hauria de realitzar en el futur. Per a això, l'alumnat, sota supervisió, realitzarà activitats relacionades amb:

- Participar en l'elaboració, desenvolupament, implementació i avaluació de programes d'intervenció relacionats amb l'orientació acadèmica i personal, planificació i organització acadèmica, millora del rendiment, etc.

- Assessorament i intervenció enfront de problemes de salut vinculats a la superació dels estudis superiors, com l'estrès, ansietat davant els exàmens, trastorns emocionals, etc.

- Participar activament en el pla de transició de secundària-universitat.

- Assessorament i suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials enfront de les possibles problemàtiques personals, acadèmiques i de salut que es puguen presentar, així com assessorament al professorat universitari d'aquests.

Informes i peritatges en psicologia

La psicologia forense tracta d'auxiliar en l'àmbit de la justícia i del dret en la presa de decisions. Així, són necessaris els coneixements del psicòleg o psicòloga forense en: processos de família (separació/divorci, acolliment familiar), processos penals, victimologia, menors infractors, context penitenciari, mediació, etc.

En aquests contextos, centrats principalment en l'àmbit del menor i la família, l'alumnat ha de practicar fonamentalment les tasques d'entrevistes de valoració inicial i de seguiment, administració i interpretació de proves, realització i defensa d'informes psicològics, i assistència a judicis. També es podran realitzar pràctiques d'investigació en temàtiques forenses, com els menors infractors o la mediació escolar.

Psicogeriatria

L'objectiu és proporcionar a l'alumnat una visió global i integradora de la psicogeriatria i de les implicacions, obtindre una formació teòrica i pràctica en l'avaluació, diagnòstic i tractament dels diversos trastorns que apareixen en el curs de l'envelliment i arribar a un millor coneixement interdisciplinari en el tractament dels problemes clínics des dels àmbits sanitari, psicològic i social.

Els alumnes i alumnes, sota supervisió, realitzaran activitats relacionades amb:

- Avaluació inicial: entrevistes de contacte i establiment de la relació; coneixement d'instruments de valoració; interpretació dels resultats de les proves i capacitat de diagnòstic diferencial.

- Avaluació organitzacional: coneixement del funcionament dels centres psicogeriàtrics, familiarització amb les tasques del psicòleg; capacitat de contrastar opinions i treballar en equip.

- Intervenció: programar i portar a terme intervencions; capacitat per a jutjar longitudinalment els guanys de la intervenció.

- Redacció i elaboració d'informes: anàlisis dels objectius dels informes; adaptar la informació segons la finalitat de l'informe i a qui vaja dirigit; descripció dels resultats de les proves.

Necessitats educatives especials

L'objectiu de les pràctiques externes en l'especialitat de necessitats educatives especials (NEE), és que l'estudiantat adquirisca uns coneixements teoricopràctics i unes habilitats personals i professionals que el formen per al diagnòstic, valoració i intervenció psicoeducativa de persones que patisquen dèficits sensorials, físics i psíquics, així com altres trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials, que dificulten el seu aprenentatge escolar i adaptació a la societat.

Per a això, i sempre des del respecte a l'organització general de cada un dels centres on es realitzen les pràctiques externes, els i les alumnes sota supervisió han de realitzar les següents activitats: observar durant un temps el treball i les funcions dels supervisors en el centre; participar en les activitats psicopedagògiques requerides pel supervisor o supervisora i per a les quals el centre atorgue permís (sessions clíniques amb pares, reunions amb altres professionals, etc.); col·laborar en les tasques de diagnòstic, intervenció, confecció d'informes de xiquets o xiquetes, adolescents i/o adults amb NEE; realitzar revisions teòriques per al desenvolupament de programes d'intervenció psicoeducativa; col·laboració en la revisió de dictàmens d'escolarització; creació de materials i sessions d'intervenció específics; etc. Així mateix, es realitzaran diferents activitats proposades en els seminaris amb el professor tutor o professora tutora a elecció de l'estudiant o estudianta (elaboració d'informes, elecció de proves, presentació d'un cas i seguiment, etc.).

En funció dels interessos de l'estudiant o estudianta, les Pràctiques Externes es podran realitzar en diferents centres: a) Centres d'atenció primerenca (CDYAT, amb xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys); b) Centres d'adults (Centres de dia, PQPI, associacions, etc.); c) Centres d'educació especial; d) Centres privats d'intervenció psicopedagògica; i) Centres d'educació infantil, primària i secundària amb aules de comunicació i llenguatge (CiL) (unitats específiques en centres ordinaris); d) Associacions de pares de xiquets i xiquetes amb NEE (ASPCAS, síndrome de Down); c) Altres entitats proposades per l'estudiant o estudianta i que es consideren oportunes pels responsables de les pràctiques externes. Així mateix, es podran realitzar pràctiques externes d'investigació amb el grup d'investigació "Desenvolupament i contextos educatius" (coordinat per la doctora Rosana Clemente) de l'UJI, en tasques d'avaluació, diagnòstic i intervenció de xiquets i xiquetes amb trastorns del desenvolupament i seguiment de les aules CiL de la província de Castelló.

Investigació en metodologia de les ciències del comportament humà

Aquest Pràcticum està dirigit a l'alumnat interessat a desenvolupar la seua trajectòria professional en l'àmbit de la investigació en les ciències de la salut. Per a arribar a aquest objectiu, l'alumnat tindrà l'oportunitat de participar en el desenvolupament de les investigacions que s'estiguen portant a terme pels membres de l'àrea, en col·laboració amb organismes privats i públics com poden ser centres de salut, educatius i socials.

Psicologia del treball, recursos humans i salut ocupacional

L'objectiu específic de l'especialitat és proporcionar a l'estudiantat l'oportunitat de practicar, en una etapa inicial sota la supervisió professional, algunes de les competències i rols requerits per a l'exercici professional en el context de la psicologia del treball i dels recursos humans, principalment en l'àmbit de gestió i desenvolupament dels recursos humans, i de la psicologia de la salut ocupacional. Partint del concepte integral de salut promulgat per l'OMS, aquest programa s'articula entorn de la promoció de salut i el benestar en contextos laborals.

D'aquesta manera, se li dóna a l'estudiantat l'oportunitat de desenvolupar competències professionals en aquest sentit, mitjançant l'estada laboral en una entitat externa on es porten a terme activitats d'aquests àmbits, i on podrà posar en pràctica el coneixement i les pràctiques d'avaluació, i intervenció desenvolupades al llarg del grau. L'estudiantat també rebrà formació específica (p. e.: taules rodones, tallers professionals específics, visites a empreses, fires d'ocupació, etc.), que acostaran l'estudiantat al món professional i incrementaran la seua competitivitat i ocupabilitat en aquest món.

L'estudiantat d'aquesta especialitat té la possibilitat de completar la seua formació, una vegada finalitzat el grau, en el màster oficial de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans d'aquesta mateixa universitat amb els dos itineraris de Desenvolupament de Recursos Humans i Psicologia de la Salut Ocupacional.

A més de l'entitat externa, és possible realitzar pràctiques d'investigació amb grups d'investigació als quals pertanguen els tutors o tutores de l'especialitat, en activitats bé relacionades amb consultoria externa d'aquests grups, o bé amb activitats d'investigació pròpiament dites en l'àmbit de la psicologia del treball, dels recursos humans i la salut ocupacional.

Intervenció psicosocial en serveis socials

Un dels àmbits de treball de la psicologia és la intervenció psicosocial en serveis socials. Aquestes pràctiques externes pretenen aproximar al futur psicòleg o psicòloga a desenvolupar les competències que li permeten realitzar un diagnòstic de la situació, una proposta d'intervenció i una avaluació, per a enfortir la cohesió social i prevenir situacions de vulnerabilitat i exclusió, des d'una perspectiva d'intervenció comunitària. Els àmbits de treball són centres socials municipals (urbans o rurals), atenció especialitzada a grups vulnerables: tercera edat, menors en situació de risc, família, gènere, persones amb discapacitat, immigrants, minories ètniques, joventut, drogodependència i cooperació internacional al desenvolupament.

L'objectiu és que l'estudiantat conega la realitat laboral i el món professional dels serveis socials i del desenvolupament local, per a posar en pràctica els coneixements generals adquirits en la titulació, i també aqueixos més específics adquirits en l'assignatura d'Intervenció psicosocial, tant teòrics com pràctics en un marc d'intervenció interdisciplinària, que li permeta avaluar les necessitats del context, proposar projectes d'intervenció apropiats al centre o programa, en la xarxa sociosanitària des de l'atenció a la dependència (p. e.: centres ocupacionals, residències, centres de dia), com en la xarxa d'atenció comunitària (centres socials, empreses d'inserció, consultores socials, organitzacions no governamentals, empreses d'inserció social).

L'estudiantat també rebrà formació específica més àmplia respecte a aquest àmbit professional, mitjançant l'assistència a tallers especialitzats, conferències, etc.

L'estudiantat d'aquesta especialitat té la possibilitat de completar la formació en estudis d'oficials de postgrau, com el màster universitari en Cooperació al Desenvolupament, el màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local, o el màster en Intervenció i Mediació Familiar.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques en el vessant investigador, en el grup d'investigació "Psicologia comunitària i cooperació al desenvolupament", en activitats de consultoria desenvolupades pel grup, o d'investigació pròpiament, en temes de gènere, immigració, psicologia comunitària, integració laboral de grups vulnerables.

En el referit a l'àmbit de les drogodependències s'ofereixen dos pràcticums que permetran a l'estudiantat obtindre formació pràctica en dos vessants distints (experimental i clinicoassistencial) d'un important problema de salut pública: el consum abusiu de drogues i els fenòmens de dependència i/o addicció. En concret, s'ofereix:

Pràcticum Clinicoassistencial en Drogodependències

Aquest pràcticum serà, en principi, coordinat pel doctor Juan José Llopis Llácer, professor associat de la Universitat Jaume I i metge coordinador de la Unitat de Conductes Addictives de Castelló, àrea 02.

En aquest pràcticum, l'estudiantat té l'oportunitat d'observar i col·laborar en la labor realitzada per psicòlegs i psicòlogues, psiquiatres i altres professionals sociosanitaris que presten el seu servei en centres sanitaris (unitats de conductes addictives) i/o ONG i/o programes municipals especialitzats en l'atenció sanitària i promoció de la salut en les persones drogodependents. En el moment actual, no pot establir-se un nombre exacte de places a oferir, ja que aquest nombre està en funció de la capacitat i voluntat de cooperació d'aquestes organitzacions.

Pràcticum d'Investigació Preclínica en Drogodependències

En l'actualitat, en l'àrea de Psicobiologia hi ha quatre grups d'investigació oficialment acreditats i que desenvolupen activitat investigadora en l'àmbit de les drogodependències. Tots i cada un d'aquests han confirmat la disposició i interès a acollir estudiants i estudiantes que puguen mostrar un interès per la investigació preclínica en aspectes relacionats amb el consum de drogues i fenòmens relacionats (addicció, dependència, etc.). Més concretament, els grups implicats en aquest pràcticum són:

- El grup "Psicofarmacologia de l'alcohol", dirigit pel doctor. Carlos M. G. Aragón.

- El grup "Addicció i neuroplasticitat", dirigit per la doctora Marta Miquel.

- El grup "Neurofarmacologia i genètica de la conducta motivada", dirigit per la doctora Mercè Correa.

- El grup "Aprenentatge, memòria i addicció: mecanismes neurobiològics i genètics", dirigit per la doctora Laura Font.

Ateses les especials característiques d'aquests pràcticums (ex.: maneig d'animals d'experimentació i/o substàncies potencialment perilloses, etc.), l'estudiantat que vulga cursar aquest Pràcticum ha de superar una entrevista amb el o la responsable del grup d'investigació receptor, els quals es reserven el dret a no acceptar a estudiants o estudiantes, la formació dels quals, comportament o actituds puguen desaconsellar la seua inclusió en aquests programes de formació pràctica.

Neuropsicologia

Aquest pràcticum està orientat als i les estudiantes de Psicologia que vulguen avançar en les habilitats necessàries per a arribar a ser professionals de la neuropsicologia clínica. Les sessions pràctiques es desenvolupen en diferents centres de l'àmbit sociosanitari, juntament amb professionals formats en l'àmbit de la neuropsicologia clínica i abastant diferents malalties neuropatològiques com són les demències, malalties degeneratives o diferents condicions de dany cerebral sobrevingut. De manera específica, es pretén que l'alumnat desenvolupe i arribe als següents objectius: 1) conèixer diferents patologies (especialment neurològiques) i les implicacions a escala cognitiva, emocional i conductual; 2) familiaritzar-se amb les tasques de valoració neuropsicològica (coneixement de les eines d'avaluació, execució i interpretació de les mateixes, redacció i comunicació dels resultats); 3) familiaritzar-se amb les tasques de rehabilitació neuropsicológica (implementació de materials de rehabilitació i/o estimulació cognitiva, implementació de tècniques de modificació de conducta); 4) familiaritzar-se amb les funcions d'assessorament a pacients i familiars; 5) familiaritzar-se amb el treball i coordinació d'un equip multidisciplinari.

Aquest pràcticum també ofereix la possibilitat que l'alumnat puga incorporar-se a treballs directament relacionats amb la implementació i l'ús de tècniques de neuroimatge i processos d'anàlisis d'aquest tipus de dades. En aquesta línia de treball, l'alumnat pot conèixer i posar en pràctica l'ús de diferents tècniques de neuroimatge aplicades a l'àmbit de la salut en relació a la valoració clínica (especialment quirúrgica) de pacients amb diferents patologies cerebrals. D'altra banda, també podrà incorporar-se a les diferents línies d'investigació que es porten a terme dins del grup de "Neuropsicologia i neuroimatge funcional", col·laborar-hi en diverses tasques d'investigació i adquirir diverses competències relacionades amb l'àmbit de la neuropsicologia experimental.

Psicologia clínica i de la salut

L'objectiu fonamental d'aquest pràcticum consisteix a oferir a l'alumnat una panoràmica general de les tasques i funcions del psicòleg o psicòloga clínic en l'àmbit de la pràctica clínica i la promoció de la salut. No es pretén, en absolut, oferir una formació en psicologia clínica i/o en psicologia de la salut, sinó que l'alumnat puga tindre una primera presa de contacte amb la realitat que li ajude a decidir i a decantar la seua futura especialització quan finalitze els estudis de grau.

Entre els objectius específics a aconseguir destaca establir contacte amb la realitat professional del psicòleg o la psicòloga i conèixer la intervenció que fa tant en les avaluacions com el tractament dels trastorns psicològics. A més, es podrà participar en la discussió de casos clínics i en els resultats terapèutics. En l'àmbit de la salut, les activitats estaran encaminades a conèixer les tasques de promoció de la salut, i participar en els programes preventius i d'intervenció que s'estiguen posant en marxa al centre.