Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

L’avaluació de l’assignatura de Pràctiques Externes correspon a la tutora o tutor acadèmic, qui tindrà en compte dos criteris:

1.    Memòries i informes de pràctiques, 50% de la qualificació final.

La realització de les Pràctiques Externes (234 hores), l’assistència als seminaris programats i l’entrega a la tutora o tutor acadèmic de la memòria de les activitats realitzades durant l’estada en pràctiques, són condicions necessàries per a aprovar l’assignatura.

2.   Entrevista de tutorització i/o informes d’experts, 50% de la qualificació final.

A l’hora de qualificar l’alumnat el tutor o tutora ha de tindre present l’informe i la qualificació que emet el supervisor o supervisora de l’entitat on l’alumne o l’alumna ha realitzat les Pràctiques.

Per a aprovar l’assignatura l’alumnat ha d’obtindre almenys un 5 sobre 10 punts en cada una de les dues parts. Si no s’arriba  a aquest percentatge en cada part, la nota final serà suspès.

Segons s'estableix en l'article 11 de la nova normativa d'avaluació que regula l'actuació per evitar la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.