Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1041 - Psicologia Comunitària

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Tant en l'Itinerari de Formació Contínua, com en l'Itinerari de Formació Tradicional, l'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, considerant la suma de les notes de la part de teoria (50%) i pràctica+projecte (10%+40%) (problemes, tutoria, seminari i laboratori), sempre que les dues parts estiguen aprovades amb una puntuació mínima de 5.

 

L'estudiantat es considerarà “no presentat” en una convocatòria quan no haja realitzat l'examen escrit (bé de preguntes curtes, desenvolupament o treball en problemes)

 Les matrícules d'honor s'atorgaran, en funció de la normativa vigent, i sempre que l'estudiantat aconseguisca excel·lent en la nota final de l'assignatura.

 Tal com s'estableix en l'Article 11 (Normativa d'Avaluació) sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació.

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador."