Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1040 - Psicogerontologia

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Resolució de casos

5%

Criteris de superació

Tipus de proves:

Un examen amb els continguts generals de l'assignatura (70%). L'avaluació del contingut pràctic es completa (30%) amb la presentació d'un treball escrit sobre l'anàlisi d'un cas, així com per entregues d'activitats i exercicis realitzats a partir d'alguna de les pràctiques (de laboratori i de problemes).

En l'avaluació contínua es valorarà la participació activa i el treball dels i les alumnes en les classes.

Es recomana l'assistència a les classes i la realització de les activitats pràctiques per a superar amb èxit l'assignatura.

Per a aprovar cal superar almenys el 50% de les activitats d'avaluació.

Es considerarà que un alumne o alumna s'ha presentat a la convocatòria si realitza l'examen o entrega alguna pràctica de l'assignatura.

 

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

 

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."