Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1028 - Neuropsicologia

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 MÈTODES:

  • Mètode expositiu:  l’exposició dels continguts de la matèria permet sintetitzar informació essencial procedent de diverses fonts i oferir-la d’una manera organitzada. Aquesta exposició té el suport de mitjans audiovisuals, documents escrits i presentacions Power Point.
  • Aprenentatge basat en problemes (ABP), casos clínics: es parteix d’una situació “problema” (cas clínic) dissenyada pel professorat, de manera que s’assembli a les situacions clíniques complexes reals pròpies de la professió (Neuropsicologia Clínica). L’alumnat, distribuït en grups de treball cooperatiu, discuteix mecanismes causals, genera hipòtesis i estratègies per a comprovar-les i cerca informació per a resoldre el problema. Aquest mètode posa l’alumnat davant d’una situació propera a les habituals en la pràctica professional i li demana que apliqui coneixements i habilitats específiques, alhora que l'entrena a debatre i argumentar davant de persones amb una formació semblant a la seva.
  • Flipped Classroom o “classe al revés”: L’alumnat treballa amb un material docent disponible a l’aula virtual de manera autònoma, en horari no presencial, abans de la classe presencial. Durant la classe presencial l’alumnat realitza activitats pràctiques relacionades amb el material treballat.

MODALITATS DOCENTS:

  • Classe de teoria: sessions explicatives, expositives o demostratives de contingut, tot intercalant-hi activitats per a ser realitzades individualment o en grups.
  • Classes pràctiques d'aula: sessions en què l'alumnat ha d'aplicar continguts apresos,  mitjançant problemes i exercicis.
  • Classes pràctiques a l'aula d'informàtica: sessions en què l'alumnat ha d'aplicar continguts apresos,  mitjançant eines informàtiques.
  • Pràctiques externes“Jornades per a la presa de contacte en l’àmbit professional de la psicologia”.
  • Seminaris: sessions per a la reflexió i l'aprofundiment en determinats continguts.
  • Tutories: atenció personalitzada a l'alumnat per a orientar el procés formatiu.

 ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTINUADA I PROVES FINALS: 

L’alumnat ha d’abstenir-se d’usar/col·laborar en l’ús de procediments fraudulents en les proves d’avaluació continuada i finals. En aquest sentit ha de: (1) observar les regles d’autoria i autenticitat durant la realització de les activitats d’avaluació; i (2) saber que la contravenció d’aquestes regles implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació i donaran lloc a la qualificació de “suspens”.

En les sessions presencials de gairebé totes les modalitats docents, es demana a l'alumnat la realització d'activitats d’avaluació continuada, que han de ser entregades al professorat abans de finalitzar la classe. Aquestes activitats formatives no tenen un caràcter obligatori i no són recuperables, però algunes activitats seran avaluades de la següent manera:


ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTINUADA I FINAL

PUNTUACIÓ (els no presentats equivalen a una puntuació de 0)

1.- Pràctica laboratori primera

Fins a 3 punts

2.- Pràctica laboratori segona

Fins a 4 punts

3.- Pràctica laboratori tercera

Fins a 4 punts

4.- Pràctica aula primera

Fins a 3 punts

5.- Pràctica aula segona

Fins a 4 punts

6.- Pràctica aula tercera

Fins a 4 punts

7.- Pràctica aula quarta

Fins a 4 punts

8.- Pràctica aula cinquena

Fins a 4 punts

TOTAL

 

30 PUNTS

Cal obtenir una puntuació mínima de 15 punts (equivalent al 50%)

 

 

 

ACTIVITATS ADDICIONALS

AVALUADES ÚNICAMENT EN LA PROVA FINAL

1.-  Seminari

0

2.- Jornades (sessió I)

0

3.- Jornades (sessió II)

0

4.- Tutoria col·lectiva

0

 

Les proves d’avaluació finals són exàmens objectius, oficials, que avaluen tots els continguts treballats a l’assignatura en les diferents modalitats docents i que tindran lloc en les dates previstes per a la primera i la segona convocatòries ordinàries. Cada docent assumeix l’elaboració de la part proporcional de la prova a la seva càrrega lectiva.