Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1026 - Intervenció Psicosocial

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

   L'alumnat podrà triar entre:

- Un itinerari de FORMACIÓ CONTÍNUA (Resolució de tasques en classe de teoria + disseny d'un projecte d'intervenció (inclou informes laboratori, seminaris i tutories) + informes de les pràctiques de problemes i de pràctiques externes). A més dels informes pràctics, l'alumnat haurà de superar un examen escrit sobre els continguts teoricopràctics del temari tipus test/preguntes curtes o de desenvolupament.

- Un itinerari de FORMACIÓ TRADICIONAL (Examen final de coneixements tipus test/preguntes curtes o tema a desenvolupar + cas pràctic a resoldre en l'examen). Per a l'alumnat que no puga seguir l'avaluació contínua i per a l'alumnat que no haja superat l'avaluació contínua.

 L'estudiantat haurà de triar un dels dos itineraris a l'inici del curs.

 

La metodologia està basada en: classes teòriques, pràctiques de problemes, pràctiques de laboratori, seminari, tutories-pràctiques externes. S'utilitzarà una metodologia mixta teoricopràctica per a millorar l'aprenentatge. Amb la finalitat d'aconseguir els resultats d'aprenentatge proposats, es plantegen una sèrie d'estratègies docents:

 - Classes teoricopràctiques: lliçó magistral, desenvolupament de tasques teoricopràctiques, per a facilitar l'aplicació i la comprensió dels principis teòrics de cada tema.

- Seminaris i Tallers especialitzats: per a aprofundir en un tema d'intervenció, que pot orientar el treball del projecte de l'assignatura, o bé presentar elements innovadors d'intervenció, discussió i treball en grup.

- Pràctiques de problemes. Tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi dels temes de l'assignatura des d'una perspectiva aplicada i aplicar metodologies d'intervenció participativa, a l'inici de la sessió es presentarà l'objectiu de la mateixa i la metodologia. L'estudiantat ha d'analitzar i discutir la informació (vídeos, estudis de cas, etc.) que es presente en classe de manera grupal.

- Projecte d'Intervenció Psicosocial. Es realitzarà de manera tutoritzada i mitjançant informes de seguiment del projecte desenvolupats en les pràctiques de laboratori, amb l'objectiu de desenvolupar competències de treball en grup i facilitar l'aprenentatge sobre el disseny i implementació de programes i projectes d'intervenció psicosocial.

- Tutories, que faciliten el procés d'ensenyament aprenentatge, dirigit a conéixer la metodologia d'elaboració del Projecte d'intervenció psicosocial.

Pràctiques externes/Jornades: Les 6 hores destinades a les pràctiques externes es realitzaran bé en entitats externes o bé en la pròpia universitat, en l'àmbit dels dos departaments de Psicologia: Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Departament d'Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Donada la particularitat d'aquestes assignatures, les competències vinculades a aquestes pràctiques es treballaran comptant amb la participació de professionals dels àmbits relacionats que exercisquen la seua activitat en entitats públiques o privades, mitjançant seminaris, tallers, visites virtuals, etc, i mitjançant la realització per part de l'estudiantat d'un treball/informe o examen acadèmicament dirigit pel professorat que exercisca la tutoria acadèmica.

Aquestes activitats es podran completar amb sessions teoricopràctiques (workshops) de persones expertes en la matèria, que permeten acostar el context laboral a l'estudiantat i reflexionar sobre la intervenció comunitària.

La participació activa de l'alumnat és un element essencial perquè es produeix un procés d'ensenyament-aprenentatge de qualitat. Amb aquesta mena de metodologia didàctica es pretén capacitar l'alumnat en el treball grupal, i a l'aprenentatge per mitjà d'un procés inductiu i "per descobriment".

 

L'eina docent, per al desenvolupament de l'assignatura serà l'Aula Virtual.

 

Finalment, en la impartició de la docència es realitzaran activitats en castellà, valencià i anglés a fi d'introduir l'estudiantat en l'ús de les diferents llengües i fomentar el multilingüisme.