Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1026 - Intervenció Psicosocial

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'assignatura pot ser aprovada per dues vies:

1. Avaluació contínua:

EXAMEN ESCRIT (test, desenvolupament i/o problemes) fins a 50% DE LA NOTA: imprescindible per a aprovar la teoria haver obtingut un 2,5 sobre 5 punts.

PROJECTE (aplicació d'una temàtica en el context social) fins a 30% DE LA NOTA: imprescindible obtindre un 2 sobre 3 punts per a aprovar el projecte.

VALORACIÓ PRÀCTIQUES de PROBLEMES I TASQUES DE L'ASSIGNATURA: Observació/execució de tasques i pràctiques fins a 20% (inclou 15% de la nota de pràctiques de problemes/aula + 0,5% pràctiques externes): imprescindible 1 punt de 2 per a aprovar execució tasques i pràctiques.

NO PRESENTAT: S'entendrà que un alumne no s'ha presentat a la convocatòria quan no ha fet la tasca d'avaluació d'alguna de les tres parts (examen, projecte, execució de tasques/pràctiques)

 2. Avaluació tradicional:

Per a l'alumnat que decidisca no seguir el procés d'avaluació contínua i per l’alumnat que no hage superat l'avaluació contínua, l'avaluació constarà de:

EXAMEN ESCRIT sobre els continguts teoricopràctics del temari. L'examen tindrà dues parts. Una part serà de tipus test/preguntes curtes o desenvolupament (puntuació màxima 6 punts). Una segona part d’anàlisis/desenvolupe d'un cas (puntuació màxima 4 punts). Per a superar l'assignatura serà necessari haver obtingut en la primera part 3,5 punts i 2,5 en la segona com a mínim.

NO PRESENTAT: L'estudiantat es considerarà “no presentat” quan no haja realitzat l'examen escrit (bé de preguntes curtes, desenvolupament o treball en problemes)

Amb caràcter general:

Les matrícules d'honor s'atorgaran, en funció de la normativa vigent, i sempre que l'estudiantat aconseguisca excel·lent en la nota final de l'assignatura.

Tal com s'estableix en l'Article 11 (Normativa d'Avaluació) sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació.

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador."